ข่าวสุขภาพ

  สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้  ประกันสังคม
  เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
  ขอขอบคุณภาพประกอบจาก สำนักงานประกันสังคม

            บรรดาคนทำงานกินเงินเดือน กว่า 9 ล้านคนทั่วประเทศ ล้วนต้องจ่ายเงินสมทบให้กับสำนักงานประกันสังคม 5% ของเงินเดือน เพื่อแลกกับการได้รับสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งมีอยู่หลายประการ ทั้งสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม และสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน แล้วมีสิทธิประโยชน์ใดที่คนทำงานควรทราบไว้บ้าง เผื่อเหตุฉุกเฉิน จะได้ใช้สิทธิประโยชน์กันได้ถูกต้อง กระปุกดอทคอม รวบรวมมาบอกแล้วค่ะ ไปดูกันเลย (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2554)

  สิทธิประกันสังคม กองทุนประกันสังคม

  1.กรณีเจ็บป่วยทั่วไป ประสบอันตราย

            ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่เลือก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ระหว่างที่หยุดพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์ในจำนวนครึ่งหนึ่งของค่าจ้างตามจำนวนวันที่หยุดจริง ไม่เกินครั้งละ 90 วัน และไม่เกิน 180 วันในหนึ่งปี หากเจ็บป่วยเรื้อรังจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ไม่เกิน 365 วัน 


  2.กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

            หากผู้ประกันตนมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่เกิดเหตุที่สุด ซึ่งไม่ใช่โรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ ผู้ประกันตน หรือญาติจะต้องแจ้งให้โรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ทราบด้วย เพื่อจะได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยผู้ประกันตนต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน แล้วจึงมาเบิกคืนกับทางประกันสังคม ซึ่งจะชำระค่าใช้จ่ายให้ ตามกรณีต่อไปนี้

            ผู้ป่วยนอก สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น

            ผู้ป่วยใน สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ยกเว้น ค่าห้องและอาหารเบิกได้ไม่เกินวันละ 700 บาท

            ทั้งนี้ กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินผู้ประกันตนสามารถขอรับค่าบริการทางการแพทย์ได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง หากเป็นกรณีประสบอันตรายผู้ประกันตนสามารถขอรับค่าบริการทางการแพทย์คืนได้ประเภทผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ประเภทละไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี

            สำหรับหลักเกณฑ์พิจารณาอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินนั้น จะพิจารณาจากอาการป่วย สถานที่ เวลา และสาเหตุที่เจ็บป่วย

            กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน

              ผู้ป่วยนอก

            สามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท และเบิกค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงเกินครั้งละ 1,000 บาท ได้หากมีการตรวจรักษาตามรายการในประกาศ ดังนี้

            การให้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือด
            การฉีดสารต่อต้านพิษจากเชื้อบาดทะยัก ,การฉีดวัคซีนหรือเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเฉพาะเข็มแรก
            การตรวจอัลตร้าซาวด์ กรณีที่มีภาวะฉุกเฉินเฉียบพลันในช่องท้อง การตรวจด้วย CT - SCAN หรือ MRI จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด
            การขูดมดลูก กรณีตกเลือดหลังคลอดหรือตกเลือดจากการแท้งบุตร
            ค่าฟื้นคืนชีพ (Cardio Pulmonary Resuscitation : CPR) เช่น การปั๊มหัวใจ
            และกรณีที่มีการสังเกตอาการในห้องสังเกตอาการตั้งแต่ 3 ชั่วโมงขึ้นไป

            ผู้ป่วยใน

            ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่ไม่ได้รักษาในห้อง ICU เบิกได้ไม่เกินวันละ 2,000 บาท
            ค่าห้องและค่าอาหารไม่เกินวันละ 700 บาท
            ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาลกรณีที่รักษาในห้อง ICU เบิกได้ไม่เกินวันละ 4,500 บาท
            กรณีที่มีความจำเป็นต้องผ่าตัดใหญ่ เบิกได้ไม่เกินครั้งละ 8,000 - 16,000 บาท ตามระยะเวลาการผ่าตัด
            การฟื้นคืนชีพ (Cardio Pulmonary Resuscitation : CPR) เช่น การปั๊มหัวใจ รวมค่ายาและอุปกรณ์ไม่เกิน 4,000 บาท
            ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และหรือเอกซเรย์ เบิกได้ในวงเงินไม่เกินรายละ 1,000 บาท

            กรณีมีความจำเป็นต้องตรวจวินิจฉัยพิเศษ ได้แก่ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง การตรวจคลื่นสมอง การตรวจอัลตร้าซาวด์ การสวนเส้นเลือดหัวใจและเอกซเรย์ การส่องกล้อง การตรวจด้วยการฉีดสี การตรวจด้วย CT - SCAN หรือ MRI จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด

    3.กรณีประสบอันตราย หรือบาดเจ็บฉุกเฉิน

            หากผู้ประกันตนได้รับอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บฉุกเฉิน ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ได้ระบุไว้ตามบัตรรับรองสิทธิได้ โดยแจ้งให้โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิทราบด้วยโดยเร็ว ซึ่งประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ไม่เกิน 72 ชั่วโมง นับตั้งแต่ผู้ประกันเข้ารับการรักษา โดยไม่รวมระยะเวลาในวันหยุดราชการ) จากนั้น โรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้จะรับผิดชอบการรักษาต่อจากโรงพยาบาลแรกที่ผู้ประกันเข้ารับการรักษาจากเหตุฉุกเฉิน

            ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้ง ผู้ประกันตนต้องสำรองจ่ายก่อน และทางประกันสังคมจะจ่ายให้สำหรับโรงพยาบาลรัฐ สำหรับค่าห้อง ค่าอาหารเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวันละ 700 บาท

            หากเป็นโรงพยาบาลเอกชน จะจ่ายให้ดังนี้

            ผู้ป่วยนอก (กรณีที่ไม่เข้าตามโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ)

            สามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์  เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,000 บาท
            สามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์  เท่าที่จ่ายจริงเกิน 1,000 บาทได้  หากมีการตรวจรักษาเพิ่มเติมตามรายการในประกาศคณะกรรมการการแพทย์ โดยตรวจสอบได้ที่นี่

            ผู้ป่วยใน (กรณีที่ไม่เข้าตามโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ)

            ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่ไม่ได้รักษาในห้อง ICU เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินวันละ 2,000 บาท
            ค่าห้องและค่าอาหาร   เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินวันละ 700 บาท
            ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่รักษาอยู่ในห้อง ICU  เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวันละ 4,500 บาท
            ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ทางสำนักงานประกันสังคมจะออกค่าใช้จ่ายให้

  หมายเหตุ 

            *** กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินผู้ประกันตนสามารถขอรับค่าบริการทางการแพทย์ได้  โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี

            *** กรณีประสบอันตรายผู้ประกันตนสามารถขอรับค่าบริการทางการแพทย์คืนได้ประเภทผู้ป่วยนอก  และผู้ป่วยใน ประเภทละไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี

            ตรวจสอบเอกสารและขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่นี่


  ประกันสังคม

    4.กรณีประสงค์จะทำหมัน

            ผู้ประกันตนสามารถเข้าทำหมันได้ ในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ในสถานพยาบาลนั้น ๆ โดยทางประกันสังคมจะจ่ายให้ผู้ประกันตนชาย ไม่เกิน 500 บาทต่อราย ส่วนผู้ประกันตนหญิง จะจ่ายจริงไม่เกิน 1,000 บาทต่อราย

    5.กรณีทันตกรรม

            หากผู้ประกันตนเข้ารับการถอนฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ไม่ว่าจะที่สถานพยาบาลแห่งใดก็สามารถเบิกเงินคืนได้ในอัตราไม่เกิน 300 บาทต่อครั้ง และปีละไม่เกิน 600 บาทต่อครั้ง

            กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานอคริลิก (พลาสติก) 1-5 ซี่ เบิกได้ในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท ตั้งแต่ 6 ซี่ขึ้นไปจะเบิกได้ไม่เกิน 1,500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานอคริลิก

            กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก เบิกค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

            - ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท
            - ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท    

            ตรวจสอบเอกสารและขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่นี่

  6.กรณีคลอดบุตร

            ผู้ที่สามารถเบิกค่าคลอดบุตรในแต่ละครั้งได้ต้องเป็นผู้ที่จ่ายเงินสมทบครบ 7 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร (นับถอยหลังจากเดือนที่คลอดไป 1 ปี 3 เดือน โดยไม่รวมเดือนที่คลอด)

            เช่น  ผู้ประกันตนหญิงรายหนึ่งใช้สิทธิเบิกค่าคลอดบุตรคนแรกไปเมื่อปี พ.ศ.2547 หลังจากนั้นออกจากงานและได้กลับเข้ามาทำงานอีกครั้งเดือนธันวาคม พ.ศ.2550 ตั้งครรภ์มา 5 เดือน  และมาคลอดเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2551 นับย้อนไป 15 เดือนจากเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ผู้ประกันตนรายนี้มีเงินสมทบเพียง 3 เดือน จึงไม่มีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรคนที่ 2

            ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกันตนที่คลอดบุตรหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป จะเบิกค่าคลอดบุตรได้ 13,000 บาทต่อการคลอดบุตร 1 ครั้ง และมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การหยุดงาน เพื่อคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นระยะเวลา 90 วัน

            อย่างไรก็ตาม สำหรับกรณีที่สามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ ให้ใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรรวมกัน ไม่เกิน 4 ครั้ง โดยบุตรที่นำมาใช้สิทธิเบิกค่าคลอดบุตรแล้ว ไม่สามารถนำมาขอรับค่าคลอดบุตรได้อีก

            ตรวจสอบเอกสารและขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่นี่

  7.กรณีทุพพลภาพ

            ผู้ประกันตนที่ประสบอุบัติเหตุทุพพลภาพ เช่น ป่วยเป็นโรคเบาหวาน และมีภาวะแทรกซ้อนทำให้ตาบอดทั้ง 2 ข้าง หรือประสบอันตรายจนถึงขั้นทุพพลภาพและไม่สามารถทำงานได้ สามารถขอรับเงินชดเชยได้ แต่ต้องเป็นผู้ที่จ่ายเงินสมทบมาครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนเดือนที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดให้เป็นผู้ทุพพลภาพ ทั้งนี้ สิทธิที่ผู้ทุพพลภาพจะได้รับ ประกอบด้วย

            ค่ารักษาพยาบาล

            หากเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐบาล และเป็นผู้ป่วยนอก ให้ผู้ประกันตนเป็นผู้ยื่นเรื่องเบิกจากสำนักงานประกันสังคมเอง โดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายจริงตามความจำเป็น

            หากเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐบาล และเป็นผู้ป่วยใน ให้สถานพยาบาลเป็นผู้ยื่นเรื่องกับสำนักงานประกันสังคม และจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

            หากเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของเอกชน และเป็นผู้ป่วยนอก จะได้รับค่ารักษาเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท

            หากเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของเอกชน และเป็นผู้ป่วยใน จะได้รับเงินเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท

            หากมีค่ารักษาพยาบาล หรือค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ จะได้เหมาจ่ายไม่เกินเดือนละ 500 บาท

            ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ และเข้ารับการฟื้นฟูในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานของสำนักงานประกันสังคมจะมีค่าฟื้นฟูอีก 40,000 บาท

            เงินทดแทนการขาดรายได้

            ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง เป็นรายเดือนตลอดชีวิต รวมทั้งค่าอวัยวะเทียม / อุปกรณ์ / อุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค เช่น  ผู้ประกันตนมีค่าจ้างเฉลี่ยเดือนละ 10,000 บาท  ร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนคือ 5,000 บาท

            กรณีผู้ทุพพลภาพเสียชีวิต

            กรณีผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพถึงแก่ความตาย ผู้จัดการศพมีสิทธิได้รับค่าทำศพ 40,000 บาท โดยสิทธิมีดังต่อไปนี้

            ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 ปี จะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ยหนึ่งเดือนครึ่ง

            ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปจะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ยห้าเดือน

            ตรวจสอบเอกสารและขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่นี่  8.กรณีเสียชีวิต

            ผู้ประกันตนที่เสียชีวิตจากสาเหตุที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำงาน และจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนเดือนที่เสียชีวิต ผู้จัดการศพ สามารถขอรับค่าทำศพได้ 40,000 บาท

            ส่วนผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ กรณีเสียชีวิตนั้น จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

            เป็นผู้ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 36 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี จะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ยหนึ่งเดือนครึ่ง

            หากผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ 10 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ยห้าเดือน

            ตรวจสอบเอกสารและขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่นี่


    9.กรณีว่างงาน

            หากผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน สามารถติดต่อขอรับเงินชดเชยกรณีว่างงานได้ โดยต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ว่างงาน โดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงาน และต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สำนักจัดหางานไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง

            ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่ว่างงาน จะไม่สามารถขอรับเงินชดเชยได้ หากถูกเลิกจ้างด้วยสาเหตุต่อไปนี้

            ทุจริตต่อหน้าที่ 
            กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 
            จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 
            ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฏหมายในกรณีร้ายแรง 
            ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร 
            ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
            ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา 
            ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ 
            มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 นับแต่วันว่างงานจากการทำงานกับนายจ้างรายสุดท้าย 
            ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39

            สำหรับสิทธิที่ผู้ประกันตนที่ว่างงานจะได้รับนั้น คือ

            กรณีถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

            กรณีสมัครใจลาออก จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง  โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

            อย่างไรก็ตาม หากใน 1 ปีปฏิทินมีการยื่นขอรับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานเกินกว่า 1 ครั้ง ให้นับระยะเวลาการรับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานรวมกันไม่เกิน 180 วัน  โดยเงินทดแทนการขาดรายได้จะจ่ายเป็นงวดเดือน ผ่านการโอนเงินทางบัญชีธนาคารตามที่ผู้ประกันตนแจ้งไว้

            ตรวจสอบเอกสารและขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่นี่


  สิทธิประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

            หากผู้ประกันตนประสบอันตราย หรือเป็นโรคจากการทำงาน สามารถขอรับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

            1. กรณีผู้ประกันตนประสบอันตราย หรือเป็นโรคจากการทำงาน ไม่สามารถทำงานได้ติดต่อกันเกิน 3 วันขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 ปี จะได้รับค่าทดแทนจำนวน 60% ของค่าจ้างรายเดือน 

            นอกจากนี้ ลูกจ้างจะได้รับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนเงินทดแทน เท่าที่จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 45,000 บาท หากเกิน 45,000 บาท ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นเพิ่มอีกไม่เกิน 65,000 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และหากค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพิ่มอีก 65,000 บาทไม่เพียงพอให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นเพิ่มขึ้นอีก แต่ไม่เกิน 300,000 บาท โดยให้คณะกรรมการการแพทย์พิจารณาและคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

            อย่างไรก็ตาม การให้นายจ้างจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม จะจ่ายสำหรับลูกจ้างที่มีลักษณะเจ็บป่วยดังต่อไปนี้

            บาดเจ็บอย่างรุนแรงของอวัยวะภายในหลายส่วนและต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไข
            บาดเจ็บอย่างรุนแรงของกระดูกหลายแห่งและต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไข
            บาดเจ็บอย่างรุนแรงของศีรษะและต้องได้รับการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ
            บาดเจ็บอย่างรุนแรงของกระดูกสันหลัง ไขสันหลัง หรือรากประสาท
            ประสบภาวะที่ต้องผ่าตัดต่ออวัยวะที่ยุ่งยากซึ่งต้องใช้วิธีจุลศัลยกรรม
            ประสบอันตรายจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก สารเคมี หรือไฟฟ้า จนถึงขั้นสูญเสียผิวหนังลึกถึงหนังแท้เกินกว่าร้อยละ 30 ของร่างกาย
            ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่งรุนแรงและเรื้อรังตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

            ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
     
            2.หากผู้ประกันตนสูญเสียอวัยวะจะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน จำนวน 60% ของค่าจ้างรายเดือน  ในการหยุดพักรักษาตัว และได้รับค่าทดแทน 60% ของค่าจ้างรายเดือน ตามการสูญเสียอวัยวะแต่ไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้ การประเมินการสูญเสียอวัยวะ ลูกจ้างต้องได้รับการรักษาทางการแพย์จนสิ้นสุดการรักษา และอวัยวะคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา 1 ปี ลูกจ้างประสบอันตราย

            3.หากลูกจ้างจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู จะได้รับค่าฟื้นฟูสามารถเบิกค่าใช้จ่าย คือ ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูด้านการแพทย์ และอาชีพเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด เพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน ไม่เกิน 20,000 บาท

            ตรวจสอบเอกสารและขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่นี่    เคล็ดลับสุขภาพ สุขภาพใกล้ตัว โรคและการป้องกัน คลิกเลย

   คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ได้ที่นี่ค่ะ  ขอขอบคุณข้อมูลจาก
   แอพแรกที่คุณเลือก


บทความสุขภาพสุดฮิตประจำสัปดาห์

ข่าวสุขภาพล่าสุด

ความคิดเห็นที่ 345 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

ปุ้ย

อยากจะถามว่า เดิมเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39 แล้วได้ทำงานนายจ้างจ่ายเงินสมทบให้แล้วเราต้องทำอย่างไรบ้างคะ ต้องจ่าย ทั้งสองทางหรือเปล่าคะ ขอบคุณมากค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-04-21 20:10:38 ]
ความคิดเห็นที่ 344 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

ปุ้ย

อยากจะถามว่า เดิมเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39 แล้วได้ทำงานนายจ้างจ่ายเงินสมทบให้แล้วเราต้องทำอย่างไรบ้างคะ ต้องจ่ายทั้งสองทางหรือเปล่าคะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-04-21 20:02:55 ]
ความคิดเห็นที่ 343 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

มินล์

ถ้าสูญเสียการมองเห็นดวงตาข้างซ้าย จะได้รับค่าทนแทนอย่างไรบ้างค่ะ และถ้ายังไม่ได้ลาออกจากงานแต่หยุดงานเพื่อรักษาตัว ขอทราบรายละเอียดค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-03-27 18:20:19 ]
ความคิดเห็นที่ 342 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

โสภา

ใด้ความรู้ดีมากค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-02-13 13:40:38 ]
ความคิดเห็นที่ 341 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

ลลิตา

คืออยากถามว่า ดิฉันถูกหักค่าประกันสังคมมา7-8เดือนแล้วแต่ยังไม่ได้รับสิทธิ ตรวจสอบยังเป็นประกันสุขภาพถ้วนหน้าอยู่ ต้องทำยังไงคะ ขอบคุณค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-01-20 13:28:16 ]
ความคิดเห็นที่ 340 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

สวรรยา

กรณีเป็นแฟนกับเจ้าของบริษัท แต่ก็ทำงานเป็นพนักงานคนหนึ่งในบริษัท สามารถมีทำประสังคมได้ไหมค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-01-16 14:30:36 ]
ความคิดเห็นที่ 339 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

กำพล พฤกษวัลต์

ตามสิทได้เงินชดเชยออกจากงาน 3 เดือน 4500 แตต่ทำไมเดือนสุดท้ายพฤศจิกายน ถึงได้เงินแค่ 2500 กับตอนนี้ประสพอุบัติเหตุ ยังมีสิทในประกันไหม

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-12-07 16:56:16 ]
ความคิดเห็นที่ 338 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

มล

"ถ้าเรายืนสงเคราะห์บุตรไว้แล้ว" แต่ทางบริษัทแจ้งออกจากประกันสังคม ซึ่งวันที่แจ้งออกคือ 16/08/57 แล้วเรายืนสงเคราะห์บุตรวันที่ 3/09/57 เรายังมีสิทธิที่จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรไมค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-10-06 15:39:29 ]
ความคิดเห็นที่ 337 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

suparat

ในกรณี ถ้าลาออกจากงานแล้ว เรายังต้องการส่งต่อ สามารถทำได้มั้ยค่ะ แล้วต้องทำอย่างไรคะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-09-20 15:15:30 ]
ความคิดเห็นที่ 336 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

วลัยลักษณ์

คือว่าออกจากงานที่เก่าแล้วถ้าอยากจ่ายประกันสังคมเองต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-09-19 08:59:21 ]
ความคิดเห็นที่ 335 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

tip

กรณีฝังเข็มคุมกำเนิดแล้วจะถอดเข็มออกประกันสงคมครอบคลุมหรือเปล่าค่ะอยากรู้จริงๆค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-09-13 11:52:40 ]
ความคิดเห็นที่ 334 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

Hongruethai

กรณีคลอดบุตรถ้าสามีเเละภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่สามารถเบิกค่าคลอดได้กี่คนค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-09-13 11:43:19 ]
ความคิดเห็นที่ 333 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

ทัศนีย์

โรงงานแฟน ลาป่วยมีใบรับรองแพทย์ แต่ไม่ได้รับค่าแรงในวันที่หยุดงาน โรงงานมีความผิดมั้ยค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-09-10 12:43:04 ]
ความคิดเห็นที่ 332 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้
detsongphon

กรณีเงินสงเคราะห์บุตร ถ้าวันที่31เป็นวันอาทิตย์เงินจะเข้าบัญชีวันไหน (ปัจจุบันมีบุตร2คน อายุยังไม่ครบ6ปี ได้รับเดือนละ800บาท)

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-08-28 21:31:44 ]
ความคิดเห็นที่ 331 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้
picha63

อยากให้มาตรวจสอบให้ที่ ที่ทำงานเงินออกไม่ตรงมีแต่เรื่อนกับเลื่อน หาวันที่แน่นอนไม่ได้ คนทำงานจ่ายประกันสังคมจะพึ่งใครได้ อยากร้องเรียนมากเป็นมานานแล้วทนไม่ได้แล้วจะขอความเป็นธรรม

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-06-07 08:11:43 ]
ความคิดเห็นที่ 330 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้
raongdow372

ในกรณีขอเจาะเลือดใช้ประกันสังคมได้ไหมค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-05-19 16:57:50 ]
ความคิดเห็นที่ 329 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้
mymuayy

กรณีนายจ้างเลิกจ้าง พนักงานจะได้รับเงินทดแทนหรือไม่ อย่างไรค่ะ ถ้าจ่ายเงินทดแทนจะได้กี่เดือนค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-03-28 14:00:16 ]
ความคิดเห็นที่ 328 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้
teen2517

ค้นหางาย และ เร็วจัง

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-03-05 06:56:13 ]
ความคิดเห็นที่ 327 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้
rattipornt899

กรณีลาออกจากงานเกิน 30 วันมีสิทธิ์ไปแจ้งประกันสังคมได้ไหม

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-26 16:05:52 ]
ความคิดเห็นที่ 326 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้
porzee2014

ขอสอบถาม กรณีที่ส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมมาครบ 15 ปีแล้ว และต้องการหยุดส่ง สิทธฺที่จะได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างไรค่ะ.. แล้วจะได้เงินคืนยังไงค่ะ ต้องทำยังไงบ้าง และต้องใช่เอกสารอะไรบ้างค่ะ รบกวนช่วยตอบระเอียด ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-19 14:15:56 ]
ความคิดเห็นที่ 325 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้
bankplay1627

ภรรยาผมคลอดบุตร แล้วผมได้ไปขอเงินคลอด วันนั้นกรอกเอกสารครบทุกอย่าง ตอนนี้ผ่านมาเป็นเดือนแล้วยังไม่ได้รับเงินตรงนี้เลย ตรวจสอบให้หน่อยครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-11 13:30:38 ]
ความคิดเห็นที่ 324 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้
190200004721

ขอสอบถาม สามีออกงานนานแล้ว แต่ยังไม่มีเงินเงินคืน

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-29 11:00:48 ]
ความคิดเห็นที่ 323 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้
yoyimaru

ประกันสังคมนี้ดีต่อคนทำงานรายวันมากเลย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-08 20:59:33 ]
ความคิดเห็นที่ 322 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้
nitacatty

ขอสอบถาม กรณีที่ส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมมาครบ 15 ปีแล้ว และต้องการหยุดส่ง สิทธฺที่จะได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างไรค่ะ..รบกวนตอบด้วยนะค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-04 15:09:36 ]
ความคิดเห็นที่ 321 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

นุชรี ชูแก้ว

ลาออกจากงาน 30 ต.ค.2556 และทางโรงแรมยังไม่ได้แจ้งชื่อออกเลยตอตนี้...แต่ได้แจ้งการว่างงานแล้วและไปรายงานตัวแล้วครั้งที่ 1 เงินยังไม่เข้าคะเพราะที่ทำงานเก่ายังไม่แจ้งชื่อ...อยากทราบว่าเราจะได้รับเงินตรงนั้ยม่ายคะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-26 11:20:09 ]
ความคิดเห็นที่ 320 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

สมพงษ์

จะได้เงินที่เสียคืนไหม เงินต้น เห็นคนว่ากันทำงานครบ 20 ได้ เงินประกัน คืน จริงไหม ครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-22 13:23:30 ]
ความคิดเห็นที่ 319 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

ณัฐพงศ์

ถ้าเรามีลูกก่อนหน้าที่จะมีบัตรประกันสังคมไม่กี่เดือนจะได้ไหมคับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-19 14:42:03 ]
ความคิดเห็นที่ 318 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

ดาด้า

กรณีคลอดบุตรถ้าสามีเเละภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่สามารถเบิกค่าคลอดได้กี่คนค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-17 19:32:37 ]
ความคิดเห็นที่ 317 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

พานทอง

กรณีคลอดบุตร แต่บุตรไม่ได้มีชื่อในทะเบียนบา้นเดียวกันกับมารดาสามารถเบิกเงินค่าคลอดได้หรือไม่

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-11 23:04:05 ]
ความคิดเห็นที่ 316 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

วรเษฐ์ ชินมาตย์

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-30 19:27:32 ]
ความคิดเห็นที่ 315 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

สุชาดา

ขอคำปรึกษาหน่อยค่ะหนูจะทำอย่างไรดีค่ะประกันสังคมหนูโรงงานหักเงินเรียบร้อยแต่ยังไม่แจ้งชื่อเข้าประกันสังคมเลย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-25 12:54:37 ]
ความคิดเห็นที่ 314 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

สายเพรช แซ่โอ้ว

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-21 17:57:31 ]
ความคิดเห็นที่ 313 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

แก้ม

ก็รณีใครจะหางานทำที่หนึ่งควรจะหาดี ๆ เจอมาเองกับตัว เจ้านายจะเครมลูกน้องแต่ไม่สามรถเครมได้ซักที เลยหาวิธีเอาลูกน้องที่ตนเองเครมไม่ได้ออกนั้น ระวังตัวหน่อยนะค่ะ สำหรับงานออฟฟิต ต้องยอมเป็นเมียน้อยไม่งั้นอยู่ไม่ได้ เจ้านายต้องทดลองสิ้นค้าก่อนตัวแนไม่ให้ทดลองก็เลยต้องออก ออฟฟิตอยู่แถวสาธุประดิษฐ์ นี้เองค่ะ ระวังนะค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-20 10:30:15 ]
ความคิดเห็นที่ 312 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

ผู้ที่คับแค้นใจสุดๆ

ทำไมคนทำงานเป็นลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ แต่มีสามีเป็นข้าราชการจึงไม่สามารถใช้สิทธิสามีได้ค่ะ ต้องใช้สิทธิประกันสังคมของตนเองก่อนด้วย มันไม่ยุติธรรมเลยค่ะ เพราะสิทธิประกันสังคมเบิกได้ไม่หมดและต้องสำรองจ่ายก่อน แล้วถึงไปเบิกคืนที่ประกันสังคม ถ้าไม่มีเงินสำรองก่อนแล้วจะทำอย่างงัยค่ะ ขอใช้สิทธิสามีก็ไม่ไห้ จะได้ไม่ต้องสำรองจ่ายเงินก่อน แล้วมาเบิกคืนที่ประกันสังคมก็ยุ่งยาก ทำไมไม่ให้ผู้ที่มีสิทธิเลือกใช้สิทธิที่ตนเองมีค่ะ ประกันสังคมไม่ยุติธรรมเลย. หักเงินทุกๆเดือนไม่คุ้มกันเลยจริงๆ ขอร้องเถอะค่ะขอใช้สิทธิสามีเบิกได่มั๊ยค่ะ เห็นใจกันหน่อยเถอะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-07 14:37:47 ]
ความคิดเห็นที่ 311 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

เอ็กซ์

ลาคลอด ฝ่ายชายลาได้หรือเปล่าครับ แล้วเบิกค่าคลอดได้ทั้งสองฝ่ายหรือเปล่าครับ คือทั้งคู่มีประกันสังคมทั้งสองคนเลยครับ ผมสงสัยมากครับ ช่วยตอบด้วยครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-02 17:17:19 ]
ความคิดเห็นที่ 310 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

อะดุลย์

ถ้าบริษัทจ่ายเงินเดือนเต็มสามารถขอเงินชดเชยหยุดงานได้หรือไม่

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-31 22:04:04 ]
ความคิดเห็นที่ 309 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

ณัฐวุฒิ

ขาดส่งค่างวดมา 4 งวดแล้วจะจ่าย้อนหลังด้ายรึปล่าวครับ แต่ประกันหมดอายุ 31/12/57ครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-25 18:14:54 ]
ความคิดเห็นที่ 308 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

พิมพ์ศิริ นักรบ

กรณีได้เงินเืดือนค่าแรงขั้นต่ำ9,000 บ.ได้เซอร์วิสการันตี 2,000บเราต้องนำเซอร์วิส2000 บ.มาบวกกับเงินเดือนเพื่อคำนวนส่งประกันสังคมด้วยหรือเปล่าค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-18 14:54:45 ]
ความคิดเห็นที่ 307 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

จินตนา นนขุนทด

เขารักษาผ่าตัดหยุดพักฟื้นจะใด้รับเงินชดเชยยังไงค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-15 19:09:25 ]
ความคิดเห็นที่ 306 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

จีจ้า

คุณความเห็นที่ 296 กรณีสาเหตุการลาออกไม่ตรงกันส่วนใหญ่จะแนะนำให้ติดต่อนายจ้างเพื่อติดต่อทำความเข้าใจกันก่อนเพราะการแจ้งการลาออกเป็นหน้าที่ของนายจ้างแจ้งมาที่สปส.ก็จะดำเนินการตามที่นายจ้างแจ้งคะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-07 11:13:04 ]
ความคิดเห็นที่ 305 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

จิจ้า

คุณความเห็นที่ 303 กรณีย้ายที่ทำงานใหม่ นายจ้างใหม่จะเป็นผู้ดำเนินการแจ้งเข้าและเก็บเงินสมทบคุณเพื่อนำส่งประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปคะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-07 11:03:24 ]
ความคิดเห็นที่ 304 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

จิจ้า

กรณีคลอดบุตรการจะได้รับสิทธิจะต้องมีการนำส่งเงินสมทบครบ 7 เดือนภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอด โดยผู้ประกันตนสามารถฝากครรภ์และคลอดบุตรที่รพ.ใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นรพ.ตามบัตรฯ และเมื่อคลอดบุตรมาแล้วค่อยนำเอกสารมาเบิกค่าคลอดที่สปส.พื้นที่/จังหวัดที่สะดวกคะ ยกเว้นสำนักงานใหญ่

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-07 11:01:29 ]
ความคิดเห็นที่ 303 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

วชิราพร ทับทิมไสย์

ย้ายที่ทำงานใหม่ แล้วจะจ่ายประกันสังคมยังไง

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-26 13:46:05 ]
ความคิดเห็นที่ 302 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

คิว

กรณีพนักงานเงินเดือนลากิจ บริษัทไม่จ่ายค่าจ้างในวันที่ลากิจนั้น แต่หักประกันสังคัมเต็มเดือน เคยสอบถามแล้วแจ้งว่าจะนำไปลดหย่อนภาษีปลายปีถูกต้องหรือเปล่าครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-22 00:12:57 ]
ความคิดเห็นที่ 301 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

นายพงศ์ศักดิ์ เพ็ชรุพันธ์

ผมทำงานมา 24 ปีครับ.แล้วก็ลาออกเรื่องสุขภาพ กล้ามเนื้อแขนอักเสบ.ถามว่าบริษัทต้องจ่ายชดเชยไหมครับ.

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-20 19:39:33 ]
ความคิดเห็นที่ 300 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

อาทิตย์ ด่านกลาง

ขอโทษนะครับ ขอถามอะไรหน่อยนะครับ ผมนะเคยส่งประกันสังคมไปแล้ว1ปีแล้วลาออก เพิ่งกับมาทำงานใหม่เริ่งหักประกันสังคมในเดือนกันยายนนี้แล้วแฟนผมจะคลอดลูกในต้นเดือนมีนาคม 57 นี้อยากทราบว่าผมยังจะได้ค่าคลอดบุตรหรือไม่ครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-20 11:21:29 ]
ความคิดเห็นที่ 299 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

อาทิตย์ ด่านกลาง

หากเราเคยส่งประกันสังคมไปแล้ว1ปีแล้วจะต่อประกันสังคมเดือนนี้แล้วภรรยาจะคลอดบุตรในประมาณปลายเดือนกุมภาไม่อย่างนั้นก็ประมาณต้นเดือนมีนาคนจะได้เเงินค่าคลอดบุตรใหมครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-20 11:09:26 ]
ความคิดเห็นที่ 298 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

คนทำงาน

ถ้าคุณถูกหักเงินประกันสังคมทุกเดือนแต่นายจ้างไม่ยอมขึ้นทะเบียนลูกจ้างให้คุณโทร.1506 เลยค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-19 20:37:56 ]
ความคิดเห็นที่ 297 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

คนทำงาน

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-19 20:35:34 ]
ความคิดเห็นที่ 296 หัวข้อข่าว สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

ดาราภรณ์ แซ่ตั๋น

ยื่นประกันคนว่างงานรายงานตัวไป 2 เดือนแล้วเงินยังไม่เข้าบัญชีเลย จะทำยังงัยดีค่ะ โทรไปแล้วเค้าบอกว่านายจ้างแจ้งวันลาออกไม่ตรงกับเรา ให้นายจ้างไปแจ้งขอเปลี่ยนแปลงวันลาออก ให้ตรงกันป่านนี้ยังไม่เห็นวี่แววเลย ดูแล้วน่าจะเสียผลประโยชน์ ทำจัยอย่างเดียว

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-13 15:46:56 ]