สุขภาพอินเทรนด์

  หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)


  โรงพยาบาล  22 คำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว) (ชีวจิต)

           แม้ว่าระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้น แต่ผู้ใช้บริการก็ยังคงสับสนและประสบปัญหาอีกกระบุงโกย เอาเป็นว่า เรามาหาคำตอบเพื่อการเข้าถึงบริการบัตรทองได้ดีกว่าค่ะ

  1.ใครกันนะมีสิทธิได้บัตรทอง 

           ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คือ บุคคลที่มีสัญชาติไทย มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้ ตัวอย่างบุคคลที่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลจากรัฐ เช่น

           หนึ่ง ผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เช่น ลูกจ้างที่ทำงานในกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป ยกเว้น ลูกจ้างทำงานบ้าน หาบเร่ แผงลอย หรือลูกจ้างของบุคคลธรรมดาที่ไม่มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย

           สอง ผู้มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เช่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ และครอบครัว

           สาม ผู้อยู่ในความคุ้มครองของหลักประกันสุขภาพอื่นที่รัฐจัดให้ เช่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในองค์กรอิสระ ครูโรงเรียนเอกชนในระบบ

   2.เจ้าตัวเล็กแรกคลอดก็มีบัตรทอง 

           กรณีเด็กแรกเกิดที่เกิดมามีสัญชาติไทย ถ้าไม่มีสิทธิอื่นใดที่รัฐจัดให้ เช่น สิทธิข้าราชการที่เบิกจากบิดาหรือมารดา ก็ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิบัตรทอง ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ หากจะให้ได้รับสิทธิบัตรทอง โดยสมบูรณ์ ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้าน และสูติบัตร ติดต่อขอลงทะเบียนทำบัตรทองได้ที่ ต่างจังหวัด ติดต่อ สถานีอนามัย หรือ โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน ในวันเวลาราชการ กรุงเทพฯ ติดต่อ สำนักงานเขตทุกเขต ในวันเวลาราชการ

   3.ถ้าเจ็บป่วยจะไปหาหมออย่างไร 

           ผู้ป่วยจะต้องไปใช้บริการในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ระบุไว้ในบัตรก่อน หน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น สถานีอนามัย ศูนย์การแพทย์ชุมชน หรือคลินิกที่เข้าร่วมกับบัตรทอง และเมื่อหน่วยงานปฐมภูมิเหล่านี้รักษาไม่ได้ ก็จะออกใบส่งตัวให้คนไข้ไปรักษายังหน่วยบริการขั้นสูง ที่ระบุในบัตร เช่น โรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลใหญ่ๆ แต่หากคนไข้เดินทางไปยังโรงพยาบาลเลย โดยไม่ผ่านการตรวจจากหน่วยบริการปฐมภูมิคนไข้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ยกเว้นกรณีฉุกเฉินที่สามารถตรงไปยังโรงพยาบาลใหญ่ได้เลย

   4.ตกงานอย่าตกใจ 

           ผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างงานสามารถส่งเงินสมทบต่อ เพื่อรักษาสิทธิจากกองทุนประกันสังคม ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลและสิทธิอื่นๆ ตามมาตรา 39 

           สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์จะส่งเงินสมทบต่อหลังจากถูกเลิกจ้างงาน 6 เดือน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเจ็บป่วย สามารถขอลงทะเบียนมีสิทธิบัตรทอง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆได้ที่ ต่างจังหวัด ติดต่อ สถานีอนามัย หรือ โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน ในวันเวลาราชการ กรุงเทพฯ ติดต่อ สำนักงานเขตทุกเขต ในวันเวลาราชการ

   5.ย้ายบ้านย้ายโรงพยาบาล 

           การย้ายที่อยู่อาศัย หรือย้ายที่ทำงาน ควรจะย้ายหน่วยบริการตามที่พักอาศัยจริง ในกรุงเทพฯ สามารถติดต่อขอย้ายหน่วยบริการได้ที่สำนักงานเขตทุกเขต ตามวันเวลาราชการ กรณีมีชื่อในทะเบียนบ้าน ต้องใช้หลักฐาน 

           1.สำเนาทะเบียนบ้าน 
           2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หากเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สูติบัตร (ใบเกิด)

           กรณีไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่พักอาศัยอยู่ ต้องใช้หลักฐาน อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

           1.สำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลที่ตนไปพักอาศัย พร้อมหนังสือรับรองของเจ้าของบ้าน
           2.หนังสือรับรองของผู้นำชุมชน ซึ่งรับรองว่าผู้ขอลงทะเบียนพักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ
           3.หนังสือรับรองของผู้ว่าจ้างหรือนายจ้าง
           4.เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าสาธารณูปโภค ใบเสร็จรับเงินค่าเช่า ที่พัก สัญญาเช่าที่พัก ฯลฯ ที่แสดงว่าบุคคลนั้นมีถิ่นที่อยู่หรือที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ (หากมีการลงทะเบียนแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจด้วย

   6.เหตุผลที่ต้องจ่ายเอง 

           บุคคลที่ลงทะเบียนแล้ว ให้ใช้สิทธิบริการสาธารณสุขได้จากหน่วยบริการประจำของตน หรือหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยบริการประจำส่งต่อไปรักษายังหน่วยบริการอื่น เว้นแต่กรณี อุบัติเหตุฉุกเฉิน หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้บุคคลนั้นมีสิทธิเข้ารับบริการยังหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่ใกล้ที่สุด โดยใช้สิทธิบัตรทองได้ (หากเป็นกรณีรักษาโรคทั่วไป และไปใช้สิทธิข้ามเขต ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด) หรือกรณีมีการร้องขอของคนไข้ที่เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ต้องการห้องนอนห้องพิเศษ เป็นต้น

   7.เปลี่ยนสถานพยาบาลได้ถ้าไม่พอใจ 

           หากคลินิกหรือสถานบริการที่ให้การรักษาไม่เป็นที่พอใจ ผู้ป่วยมีสิทธิของย้ายสถานพยาบาลได้ โดยจะอนุญาตให้ย้ายปีละ 2 ครั้งเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาคลินิกที่อยู่ใกล้บ้าน และสะดวกต่อการไปใช้บริการของคนไข้ด้วย

   8.ยาดีมีคุณภาพจริงไหม 

           ยาที่ใช้ในระบบหลักประกันสุขภาพ เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งมีคณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติพิจารณายาให้เป็นปัจจุบัน สามารถครอบคลุมการรักษาทุกโรคและเป็นยาที่มีคุณภาพดี

   9.ขอตรวจสุขภาพได้ไหม 

           การตรวจสุขภาพประจำปี สามารถใช้สิทธิบัตรทองได้ แต่การตรวจสุขภาพในที่นี้ หมายถึง การตรวจคัดกรองความเสี่ยง เพื่อตรวจสุขภาพทั่วไปตามความจำเป็น และค้นหาประวัติและพฤติกรรมสุขภาพเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ตามดุลยพินิจและข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ซึ่งได้แก่ การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจความดัน ตรวจหามะเร็งปากมดลูก

   10.วางแผนครอบครัวฟรี 

           การคุมกำเนิดโดยการฉีดยาคุม หรือฝังยาคุม ถือเป็นการวางแผนครอบครัว สามารถใช้สิทธิบัตรทอง โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าบริการ


  ขอขอบคุณข้อมูลจาก
   

แอพแรกที่คุณเลือก


บทความสุขภาพสุดฮิตประจำสัปดาห์

สุขภาพอินเทรนด์ล่าสุด

ความคิดเห็นที่ 40 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

กุ๊ก

ถ้าเป็นคนสุรินไปหาหมอที่โรงพยาบาลชลบุรี เสียค่าใช้จ่ายเยอะป่าวค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-05-15 21:52:22 ]
ความคิดเห็นที่ 39 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

pornthape

อยากทราบว่าบัตรทองอยู่กับโรงพยาบาลใด มีแต่เลขที่ บัตรประชาชน แต่วันเดือนปีเกิดไม่ทราบครับ สามารถเช็คได้หรือไม่ครับ มีแต่เลขที่บัตรทองครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-03-16 10:52:27 ]
ความคิดเห็นที่ 38 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

ณิชาพร ทัพธนโชติ

สงสัยว่าเดี๋ยวนี้คนไข้ต้องเสียค่าอุปกรณืการแพทย์เพิ่มด้วยหรือค่ะมีสิทธ์บัตรทองที่ทางรพบางละมุงพัทยาส่งตัวไปชลบุรี ทางรพชลบุรึบอกว่าไม่มีงบค่ะเกิดอะไรขึ้นค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-03-10 09:25:22 ]
ความคิดเห็นที่ 37 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

ฌิชาพร ทัพธนโชติ

ดิฉันตรวจเจอก้อนเนื้อที่เต้านมคุรหมอบอกให้เจอะตรวจแต่ต้องเสึยค่าอุปกรณ์การแพทย์อีกแต่ใช้สิทธ์บัตรทองทางรพชลบรีอยู๋แต่เขาบอกว่าไม่มีงบตรงนี้เพราะคนไข้บางคนก็บอกว่าไม่ต้องเสียแล้วทำไมดิฉันต้องจ่ายตังค์ด้วยล่ะค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-03-02 07:30:15 ]
ความคิดเห็นที่ 36 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

แขก

ดิฉันเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ เข้ามาทำงานอยู่ในเขตบางน้ำจืด สมุทรสาคร ได้รับลูกมาเรียนอยู่รร.วัดแสมดำ และมีบัตรทองมาจากทางบ้านอยู่แล้วแต่ถ้าต้องการจะย้ายมารับการรักษาที่เขตนี้ที่เราอาศัยอยู่ต้องไปติดต่อทำบัตรได้ที่ใดยังไงบ้างค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-01-21 11:38:13 ]
ความคิดเห็นที่ 35 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

sirinanya

อยากทราบว่าตอนนี้หนูมาทำงานอยู่กทม. แต่สิทธิบัตรทองอยู่ กำแพงเพชรอ่ะค่ะ หนูสามารถใช้สิทธิรักษา30 บาทได้ไหมค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-12-04 22:39:12 ]
ความคิดเห็นที่ 34 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

วัลลภ สุวรรณศรี

ผมเป็นคนมีโคเรสเตอร์รอลสูงใช้บริการของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(ที่เรียกว่าบัตรทอง) ทานยาลดบ้างไม่ลดบ้างแต่ยังสูง แต่สูงเท่าไรหมอไม่ยอมบอกบอกว่ายังสูงอย่างเดียว และผมทานยากลุ่มสตาร์ตินมาเกือบ 10 ปีแล้ว หมอแจ้งว่ายากลุ่มนี้มีอยู่ห้าตัวผมมีอาการแพ้ยากลุ่มนี้อยู่ 3 ตัวที่เหลือยังทานอยู่ ถ้าหากทานแล้วยังไม่ลด ก็จะหยุดรักษา และต้องไปหาโรงพยาบาลเอกชนรักษาและต้องจ่ายค่ารักษาเองเอง เพราะประกันสุขภาพให้ใช้ยาสำหรับโรคนี้ได้แค่ 5 ตัว) จึงอยากทราบว่าระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ มีข้อจำกัดอย่างนี้หรือไม่ และถ้าต้องไปรักษาเองก็ไม่ใช้รักษาฟรีทุกโรคตามที่โฆษณา

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-12 17:10:10 ]
ความคิดเห็นที่ 33 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)
economic9512

บัตรทองประกันสุขภาพ ไปรักษาโรคผิวหนังที่ขา ที่ รพ.วชิรพยาบาล หมอขอเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจ หมอขอเก็บเงิน 300 บาท แล้วให้ไปซื้อเข็มเจาะที่มูลนิธิฯ ชั้นหนึ่งตึกนวมินทรฯ อีก 115 บาท ทั้งสองขั้นตอนไม่มีใบเสร็จ ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่ครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-04-29 12:40:02 ]
ความคิดเห็นที่ 32 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)
tongtamankhong

อยากทราบว่า คุณสายสุนีย์ มั่นคง เค้า ได้รับสิทธิบัตรทองแล้วหรือยังค่ะ เค้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอ่าวอุดมค่ะ ขอบคุณค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-17 13:57:28 ]
ความคิดเห็นที่ 31 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)
dhepamnuay

อยากทราบว่าการใช้สิทธิ์บัตรทอง ผมมีบัตรอยู่ จ ปัตานี แต่ผมมาเรียนที กทม ผมจะรักษา รพ ศิริราช จุฬาลงกรฌ์ รามา ราชวิถี ได้หรือไม่ครับช่วยตอบให้หน่อยนะครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-15 04:11:16 ]
ความคิดเห็นที่ 30 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

ืีBB

เห็นด้วย ๆ กับ คห.ที่13 ร.พ.นี้ห่วยมาก ๆ บริการได้แย่มาก พูดจาก็ไม่ดี ชอบแบ่งแยกฐานะ คนรวยกับคนจนมันไม่เหมือนกันหรือยังไงก็คนเหมือนกันนะ เมื่อไหร่ ร.พ. นี้ จะเลิกเอาเปรียบคนอื่นเสียทีนะ...

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-09 14:53:37 ]
ความคิดเห็นที่ 28 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

วรรณนา

มีแต่คำถามไม่มีคำตอบเลย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-25 09:59:38 ]
ความคิดเห็นที่ 27 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

นางสาวณพคุณ ม่วงสุขำ

ถ้าอยู่ต่างจังหวัดแต่โรงบาลที่มีสิทธอยู่กรุงเทพจะสามารถใช้บัตรทองได้มั้ย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-24 15:12:22 ]
ความคิดเห็นที่ 26 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

ศิลินพร

ขอรายละเอียดเอกสารที่ใช้แนบกับหนังสือรับรองมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-03 13:55:53 ]
ความคิดเห็นที่ 25 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

กัญจะนา

โรงพยาบาลที่ำเภอศรีเทพเก็บค่ารักษาพยาบาล เค้าบอกว่าบัตรทองรักษาแค่อาการเจ็บป่วย แต่อาการตกจากรถต้องเสียค่ารักษาพยาบาล รัฐบาลว่าไง

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-04 15:38:03 ]
ความคิดเห็นที่ 24 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

คนป่วยป้ายแดง

ทำไมมีแต่กระทู้ถาม ไม่เห็นมีการตอบเลยครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-02 07:20:47 ]
ความคิดเห็นที่ 23 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

คนจังหวัด สมุทรสาคร

โรงพยาบาล เจษฎาเวชการ จ.สมุทรสาคร ทำไมต้องเรียกเก็บค่ารักษาจากคนไข้ทั้งๆที่มีสิทธิบัตรทอง (ผ่าก้อนเล็กๆที่ขา) ตั้ง 6000 บาทด้วยค่ะ แล้วสิทธิบัตรทองจะมีไว้ทำไมค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-17 12:30:35 ]
ความคิดเห็นที่ 22 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

นามสมมุติ

อยากทราบว่าโรคมะเร็งรักษาด้วยบัตรทองได้ไหม

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-27 10:21:25 ]
ความคิดเห็นที่ 21 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

หญิง

ผู้พิการรถ Mc ล้มต้องจ่ายตังไปเบิก พรบ.หรือเปล่า

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-13 18:23:02 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

น้อง

ผู้พิการรถ Mc ล้มต้องจ่ายตังไปเบิก พรบ.หรือเปล่า

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-12 01:59:37 ]
ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

พจนีย์

ถ้าจะเปลี่ยนที่รักษาจะได้ไหมค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-04-23 10:12:56 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

thanaphak

ไม่เข้าใจว่าบ้านอยู่ใกล้สถานพยาบาลนี้หรือร.พ.นี้ แต่ทำไมถึงไล่คนชราไปรักษาไกลๆอ้างว่าเติมจะไม่เติมได้ไงคนตายไปแล้วก็ไม่เคยคิดจะคัดออกแล้วจะเอาเข้าเพิ่มได้ไง ทำงานไงไม่เข้าใจ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-01 13:46:32 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

คนจนที่เสียใจ

ทำไมโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าถึงได้รับสมยานามว่า โรงพยาบาลเถื่อน ทำไมพยาบาลโรงพยาบาลถึงพูดจาหมาไม่แดกกับคนไข้คะ ทำไมพยาบาลโรงบาลนี้ต้องเรียกเก็บเงิน 300/วัน จากคนไข้ถ้าไม่มีญาติผู้ป่วยมาเฝ้าในเมื่อเป็นโรงพยาบาลของรัฐบาล ก็ในเมื่อคนเฝ้าต้องทำมาหากินถ้าไม่ให้ทำกินแล้วจะเอาเงินที่ไหนมารักษาคนป่วย ทำไมโรงพยาบาลนี้ถึงพูดจาเพื่อให้คนป่วยหมดแรงหมดกำลังใจแล้วเขาจะหายป่วยได้ไงคะ ทำไมคนจนต้องเสียเปรียบคนมีเงินทกครั้งไปคะ ใครก็ได้ช่วยหน่อยสิคะเพื่อคนจนด้วยกัน เลิกเถอะคะเลิกเอาเปรียบคนจนเสียทีนะคะโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเจ้าขา

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-23 22:09:38 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)
nasun

ในยามวิกฤติเราต้องพลิกให้เป็นโอกาส

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-24 14:52:22 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

วรัชยา

กรณีคลอดบุตรมีบัตรทองที่ร.พ.ยุดยาแต่ไม่สะดวกจะมาคลอดที่ร.พ.ชลประทานนนทบุรีได้ไหมแล้วสิทธิครอบคุมบัตรทองจะเสียตังไหมประมาณเท่าไรค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-10-15 17:35:40 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

คนไทย

ทำไมใช้บัตรทองไม่ได้ บัตรประชาชนหัว6นะคะ มีบัตรทองแต่ใช้ไม่ได้

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-03 10:22:17 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

สุวันนา

ช่วยบอกหน่อยค่ะ จะย้ายบัตรทอง 30 บ.จากตาด มาใช้ที่โคราช กรณีคลอดบุตรค่ะ จะต้องทำยังไงค่ะ ขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะ ค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-06-09 17:07:45 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

ผู้ได้รับความเดือดร้อน

ทำไมบัตรทองในตอนนี้ไม่สามารถใช้กับโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านไม่ได้ โดยเฉพาะคลินิค อยากทราบว่าโรงพยาบาลไหนบ้างที่สามารถใช้บัตรทองในการรักษาได้ ขอให้อยุ่ในบริเวณการเคหะท่าทราย และใกล้บ้านที่สุด เพราะเด็กที่เจ็บป่วยมากไม่สามารถหาสถานที่ในการรักษาได้เลยนอกจากฉุกเฉินเท่านั้น ช่วยจัดการให้มีโรงพยาบาลใกล้ๆ บ้านมาบ้าง เพราะเวลาเจ็บป่วยจะได้รับการรักษาได้ทัน ไม่ใช่ต้องมารอกันนานแสนนานกว่าจะได้รักษา ช่วยดูแลแพทย์และพยาบาลให้ดีในการรักษาไม่ใช่นึกจะดุด่าว่ากล่าวผู้ป่วยก็ทำได้ตามใจเช่นนี้ ขอฝากไว้ด้วย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-05-25 15:50:43 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

Jip

สิทธิบัตรทอง ที่รพ.เอกชนบางนา กม18 รักษาแย่ไม่มีศักยภาพ แม่ฉันเกือบจะเป็นอัมพาตจึงต้องไปรักษาสิทธิฉุกเฉินกับสถาบัน ปราสาท พอขอเอกสารส่งตัวไปรักษารพ.สถาบันปราสาท เฉพาะด้านก็ไม่ยินยอมอย่างเดียว อ้างต่างๆนาๆ เพราะอยากได้แต่เงิน ตอนนี้ฉันทำอะไรไม่ได้เลยเพราะไม่มีใบส่งตัว ใครที่พอรู้เรื่องช่วยแนะนำทีน่ะค่ะ เพราะค่ารักษาแพงต้องขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ตกลงบัตรทองเป็นสิทธิของประชาชนหรือสิทธิของโรงพยาบาลกันแน่ !!

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-12-22 18:48:47 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

คนขี้สงสัย

22 ตค52 คุณยายอายุ 60ปีอยู่อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภูไปเยี่ยมหลานที่ต่างอำเภอและบังเอิญไม่สบายมากและปวดขาด้วย พอไปหาหมอ ตอนรับยาต้องจ่ายเอง 420บาทเจ้าหน้าที่บอกถ้าไม่อยากจ่ายต้องมีใบส่งตัวหรือไม่ก็กลับไปตรวจที่ รพ.ที่ใช้สิทธิบัตรทองได้ดิฉันไม่เข้าใจ คนอีสานร้อยละ 60ไปตัดอ้อยที่เมืองกาญถ้าป่วย มิต้องกลับมาตรวจที่อ.ศรีบุญเรืองหรือ ผู้เกี่ยวข้อง ไขข้อข้องใจด้วยค่ะ หรือว่าไง

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-11-26 14:04:41 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

สองครับ

4.ตกงานอย่าตกใจ ผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างงานสามารถส่งเงินสมทบต่อ เพื่อรักษาสิทธิจากกองทุนประกันสังคม ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลและสิทธิอื่นๆ ตามมาตรา 39 สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์จะส่งเงินสมทบต่อหลังจากถูกเลิกจ้างงาน 6 เดือน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเจ็บป่วย สามารถขอลงทะเบียนมีสิทธิบัตรทอง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆได้ที่ ต่างจังหวัด ติดต่อ สถานีอนามัย หรือ โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน ในวันเวลาราชการ กรุงเทพฯ ติดต่อ สำนักงานเขตทุกเขต ในวันเวลาราชการ ถ้าไม่ส่งต่อแล้วจะได้เงินคืนมั้ยครับ อันนี้ผมค่องใจ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-07-22 20:24:22 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

คนที่เดินผ่าน

แล้วใครจ่าย??? ิเงินภาษีของประเทศ รึรัฐต้องไปกู้เขามาจ่าย???

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-07-22 16:55:53 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

-*-

ตรวจหามะเร็งปากมดลูก ถ้าเสียเงินเองก็ พันกว่าบาท ดีจังที่บัตรทองให้ แค่นี้ก้ช่วยคนจนได้มากโขอยู่

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-07-22 16:49:39 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

อ้อยเอง

สรุปว่าได้แค่นี้ก็ดีมากแล้ว ถ้าต้องจ่ายเงินรักษาเองแล้วจะหนาว เรียกว่าหมดปัญญารักษากันก็มีต้องยอมทนทรมานกับโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลาย ถือว่ารัฐบาลช่วยเหลือมากมายแล้ว

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-07-22 14:26:27 ]