สุขภาพอินเทรนด์

  หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)


  โรงพยาบาล  22 คำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว) (ชีวจิต)

           แม้ว่าระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้น แต่ผู้ใช้บริการก็ยังคงสับสนและประสบปัญหาอีกกระบุงโกย เอาเป็นว่า เรามาหาคำตอบเพื่อการเข้าถึงบริการบัตรทองได้ดีกว่าค่ะ

  1.ใครกันนะมีสิทธิได้บัตรทอง 

           ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คือ บุคคลที่มีสัญชาติไทย มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้ ตัวอย่างบุคคลที่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลจากรัฐ เช่น

           หนึ่ง ผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เช่น ลูกจ้างที่ทำงานในกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป ยกเว้น ลูกจ้างทำงานบ้าน หาบเร่ แผงลอย หรือลูกจ้างของบุคคลธรรมดาที่ไม่มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย

           สอง ผู้มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เช่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ และครอบครัว

           สาม ผู้อยู่ในความคุ้มครองของหลักประกันสุขภาพอื่นที่รัฐจัดให้ เช่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในองค์กรอิสระ ครูโรงเรียนเอกชนในระบบ

   2.เจ้าตัวเล็กแรกคลอดก็มีบัตรทอง 

           กรณีเด็กแรกเกิดที่เกิดมามีสัญชาติไทย ถ้าไม่มีสิทธิอื่นใดที่รัฐจัดให้ เช่น สิทธิข้าราชการที่เบิกจากบิดาหรือมารดา ก็ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิบัตรทอง ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ หากจะให้ได้รับสิทธิบัตรทอง โดยสมบูรณ์ ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้าน และสูติบัตร ติดต่อขอลงทะเบียนทำบัตรทองได้ที่ ต่างจังหวัด ติดต่อ สถานีอนามัย หรือ โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน ในวันเวลาราชการ กรุงเทพฯ ติดต่อ สำนักงานเขตทุกเขต ในวันเวลาราชการ

   3.ถ้าเจ็บป่วยจะไปหาหมออย่างไร 

           ผู้ป่วยจะต้องไปใช้บริการในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ระบุไว้ในบัตรก่อน หน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น สถานีอนามัย ศูนย์การแพทย์ชุมชน หรือคลินิกที่เข้าร่วมกับบัตรทอง และเมื่อหน่วยงานปฐมภูมิเหล่านี้รักษาไม่ได้ ก็จะออกใบส่งตัวให้คนไข้ไปรักษายังหน่วยบริการขั้นสูง ที่ระบุในบัตร เช่น โรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลใหญ่ๆ แต่หากคนไข้เดินทางไปยังโรงพยาบาลเลย โดยไม่ผ่านการตรวจจากหน่วยบริการปฐมภูมิคนไข้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ยกเว้นกรณีฉุกเฉินที่สามารถตรงไปยังโรงพยาบาลใหญ่ได้เลย

   4.ตกงานอย่าตกใจ 

           ผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างงานสามารถส่งเงินสมทบต่อ เพื่อรักษาสิทธิจากกองทุนประกันสังคม ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลและสิทธิอื่นๆ ตามมาตรา 39 

           สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์จะส่งเงินสมทบต่อหลังจากถูกเลิกจ้างงาน 6 เดือน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเจ็บป่วย สามารถขอลงทะเบียนมีสิทธิบัตรทอง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆได้ที่ ต่างจังหวัด ติดต่อ สถานีอนามัย หรือ โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน ในวันเวลาราชการ กรุงเทพฯ ติดต่อ สำนักงานเขตทุกเขต ในวันเวลาราชการ

   5.ย้ายบ้านย้ายโรงพยาบาล 

           การย้ายที่อยู่อาศัย หรือย้ายที่ทำงาน ควรจะย้ายหน่วยบริการตามที่พักอาศัยจริง ในกรุงเทพฯ สามารถติดต่อขอย้ายหน่วยบริการได้ที่สำนักงานเขตทุกเขต ตามวันเวลาราชการ กรณีมีชื่อในทะเบียนบ้าน ต้องใช้หลักฐาน 

           1.สำเนาทะเบียนบ้าน 
           2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หากเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สูติบัตร (ใบเกิด)

           กรณีไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่พักอาศัยอยู่ ต้องใช้หลักฐาน อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

           1.สำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลที่ตนไปพักอาศัย พร้อมหนังสือรับรองของเจ้าของบ้าน
           2.หนังสือรับรองของผู้นำชุมชน ซึ่งรับรองว่าผู้ขอลงทะเบียนพักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ
           3.หนังสือรับรองของผู้ว่าจ้างหรือนายจ้าง
           4.เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าสาธารณูปโภค ใบเสร็จรับเงินค่าเช่า ที่พัก สัญญาเช่าที่พัก ฯลฯ ที่แสดงว่าบุคคลนั้นมีถิ่นที่อยู่หรือที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ (หากมีการลงทะเบียนแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจด้วย

   6.เหตุผลที่ต้องจ่ายเอง 

           บุคคลที่ลงทะเบียนแล้ว ให้ใช้สิทธิบริการสาธารณสุขได้จากหน่วยบริการประจำของตน หรือหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยบริการประจำส่งต่อไปรักษายังหน่วยบริการอื่น เว้นแต่กรณี อุบัติเหตุฉุกเฉิน หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้บุคคลนั้นมีสิทธิเข้ารับบริการยังหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่ใกล้ที่สุด โดยใช้สิทธิบัตรทองได้ (หากเป็นกรณีรักษาโรคทั่วไป และไปใช้สิทธิข้ามเขต ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด) หรือกรณีมีการร้องขอของคนไข้ที่เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ต้องการห้องนอนห้องพิเศษ เป็นต้น

   7.เปลี่ยนสถานพยาบาลได้ถ้าไม่พอใจ 

           หากคลินิกหรือสถานบริการที่ให้การรักษาไม่เป็นที่พอใจ ผู้ป่วยมีสิทธิของย้ายสถานพยาบาลได้ โดยจะอนุญาตให้ย้ายปีละ 2 ครั้งเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาคลินิกที่อยู่ใกล้บ้าน และสะดวกต่อการไปใช้บริการของคนไข้ด้วย

   8.ยาดีมีคุณภาพจริงไหม 

           ยาที่ใช้ในระบบหลักประกันสุขภาพ เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งมีคณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติพิจารณายาให้เป็นปัจจุบัน สามารถครอบคลุมการรักษาทุกโรคและเป็นยาที่มีคุณภาพดี

   9.ขอตรวจสุขภาพได้ไหม 

           การตรวจสุขภาพประจำปี สามารถใช้สิทธิบัตรทองได้ แต่การตรวจสุขภาพในที่นี้ หมายถึง การตรวจคัดกรองความเสี่ยง เพื่อตรวจสุขภาพทั่วไปตามความจำเป็น และค้นหาประวัติและพฤติกรรมสุขภาพเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ตามดุลยพินิจและข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ซึ่งได้แก่ การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจความดัน ตรวจหามะเร็งปากมดลูก

   10.วางแผนครอบครัวฟรี 

           การคุมกำเนิดโดยการฉีดยาคุม หรือฝังยาคุม ถือเป็นการวางแผนครอบครัว สามารถใช้สิทธิบัตรทอง โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าบริการ


  ขอขอบคุณข้อมูลจาก
   บทความสุขภาพสุดฮิตประจำสัปดาห์

สุขภาพอินเทรนด์ล่าสุด

ความคิดเห็นที่ 37 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

ฌิชาพร ทัพธนโชติ

ดิฉันตรวจเจอก้อนเนื้อที่เต้านมคุรหมอบอกให้เจอะตรวจแต่ต้องเสึยค่าอุปกรณ์การแพทย์อีกแต่ใช้สิทธ์บัตรทองทางรพชลบรีอยู๋แต่เขาบอกว่าไม่มีงบตรงนี้เพราะคนไข้บางคนก็บอกว่าไม่ต้องเสียแล้วทำไมดิฉันต้องจ่ายตังค์ด้วยล่ะค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-03-02 07:30:15 ]
ความคิดเห็นที่ 36 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

แขก

ดิฉันเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ เข้ามาทำงานอยู่ในเขตบางน้ำจืด สมุทรสาคร ได้รับลูกมาเรียนอยู่รร.วัดแสมดำ และมีบัตรทองมาจากทางบ้านอยู่แล้วแต่ถ้าต้องการจะย้ายมารับการรักษาที่เขตนี้ที่เราอาศัยอยู่ต้องไปติดต่อทำบัตรได้ที่ใดยังไงบ้างค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-01-21 11:38:13 ]
ความคิดเห็นที่ 35 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

sirinanya

อยากทราบว่าตอนนี้หนูมาทำงานอยู่กทม. แต่สิทธิบัตรทองอยู่ กำแพงเพชรอ่ะค่ะ หนูสามารถใช้สิทธิรักษา30 บาทได้ไหมค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-12-04 22:39:12 ]
ความคิดเห็นที่ 34 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

วัลลภ สุวรรณศรี

ผมเป็นคนมีโคเรสเตอร์รอลสูงใช้บริการของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(ที่เรียกว่าบัตรทอง) ทานยาลดบ้างไม่ลดบ้างแต่ยังสูง แต่สูงเท่าไรหมอไม่ยอมบอกบอกว่ายังสูงอย่างเดียว และผมทานยากลุ่มสตาร์ตินมาเกือบ 10 ปีแล้ว หมอแจ้งว่ายากลุ่มนี้มีอยู่ห้าตัวผมมีอาการแพ้ยากลุ่มนี้อยู่ 3 ตัวที่เหลือยังทานอยู่ ถ้าหากทานแล้วยังไม่ลด ก็จะหยุดรักษา และต้องไปหาโรงพยาบาลเอกชนรักษาและต้องจ่ายค่ารักษาเองเอง เพราะประกันสุขภาพให้ใช้ยาสำหรับโรคนี้ได้แค่ 5 ตัว) จึงอยากทราบว่าระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ มีข้อจำกัดอย่างนี้หรือไม่ และถ้าต้องไปรักษาเองก็ไม่ใช้รักษาฟรีทุกโรคตามที่โฆษณา

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-12 17:10:10 ]
ความคิดเห็นที่ 33 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)
economic9512

บัตรทองประกันสุขภาพ ไปรักษาโรคผิวหนังที่ขา ที่ รพ.วชิรพยาบาล หมอขอเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจ หมอขอเก็บเงิน 300 บาท แล้วให้ไปซื้อเข็มเจาะที่มูลนิธิฯ ชั้นหนึ่งตึกนวมินทรฯ อีก 115 บาท ทั้งสองขั้นตอนไม่มีใบเสร็จ ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่ครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-04-29 12:40:02 ]
ความคิดเห็นที่ 32 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)
tongtamankhong

อยากทราบว่า คุณสายสุนีย์ มั่นคง เค้า ได้รับสิทธิบัตรทองแล้วหรือยังค่ะ เค้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอ่าวอุดมค่ะ ขอบคุณค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-17 13:57:28 ]
ความคิดเห็นที่ 31 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)
dhepamnuay

อยากทราบว่าการใช้สิทธิ์บัตรทอง ผมมีบัตรอยู่ จ ปัตานี แต่ผมมาเรียนที กทม ผมจะรักษา รพ ศิริราช จุฬาลงกรฌ์ รามา ราชวิถี ได้หรือไม่ครับช่วยตอบให้หน่อยนะครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-15 04:11:16 ]
ความคิดเห็นที่ 30 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

ืีBB

เห็นด้วย ๆ กับ คห.ที่13 ร.พ.นี้ห่วยมาก ๆ บริการได้แย่มาก พูดจาก็ไม่ดี ชอบแบ่งแยกฐานะ คนรวยกับคนจนมันไม่เหมือนกันหรือยังไงก็คนเหมือนกันนะ เมื่อไหร่ ร.พ. นี้ จะเลิกเอาเปรียบคนอื่นเสียทีนะ...

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-09 14:53:37 ]
ความคิดเห็นที่ 28 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

วรรณนา

มีแต่คำถามไม่มีคำตอบเลย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-25 09:59:38 ]
ความคิดเห็นที่ 27 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

นางสาวณพคุณ ม่วงสุขำ

ถ้าอยู่ต่างจังหวัดแต่โรงบาลที่มีสิทธอยู่กรุงเทพจะสามารถใช้บัตรทองได้มั้ย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-24 15:12:22 ]
ความคิดเห็นที่ 26 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

ศิลินพร

ขอรายละเอียดเอกสารที่ใช้แนบกับหนังสือรับรองมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-03 13:55:53 ]
ความคิดเห็นที่ 25 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

กัญจะนา

โรงพยาบาลที่ำเภอศรีเทพเก็บค่ารักษาพยาบาล เค้าบอกว่าบัตรทองรักษาแค่อาการเจ็บป่วย แต่อาการตกจากรถต้องเสียค่ารักษาพยาบาล รัฐบาลว่าไง

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-04 15:38:03 ]
ความคิดเห็นที่ 24 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

คนป่วยป้ายแดง

ทำไมมีแต่กระทู้ถาม ไม่เห็นมีการตอบเลยครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-02 07:20:47 ]
ความคิดเห็นที่ 23 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

คนจังหวัด สมุทรสาคร

โรงพยาบาล เจษฎาเวชการ จ.สมุทรสาคร ทำไมต้องเรียกเก็บค่ารักษาจากคนไข้ทั้งๆที่มีสิทธิบัตรทอง (ผ่าก้อนเล็กๆที่ขา) ตั้ง 6000 บาทด้วยค่ะ แล้วสิทธิบัตรทองจะมีไว้ทำไมค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-17 12:30:35 ]
ความคิดเห็นที่ 22 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

นามสมมุติ

อยากทราบว่าโรคมะเร็งรักษาด้วยบัตรทองได้ไหม

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-27 10:21:25 ]
ความคิดเห็นที่ 21 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

หญิง

ผู้พิการรถ Mc ล้มต้องจ่ายตังไปเบิก พรบ.หรือเปล่า

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-13 18:23:02 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

น้อง

ผู้พิการรถ Mc ล้มต้องจ่ายตังไปเบิก พรบ.หรือเปล่า

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-12 01:59:37 ]
ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

พจนีย์

ถ้าจะเปลี่ยนที่รักษาจะได้ไหมค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-04-23 10:12:56 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

thanaphak

ไม่เข้าใจว่าบ้านอยู่ใกล้สถานพยาบาลนี้หรือร.พ.นี้ แต่ทำไมถึงไล่คนชราไปรักษาไกลๆอ้างว่าเติมจะไม่เติมได้ไงคนตายไปแล้วก็ไม่เคยคิดจะคัดออกแล้วจะเอาเข้าเพิ่มได้ไง ทำงานไงไม่เข้าใจ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-01 13:46:32 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

คนจนที่เสียใจ

ทำไมโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าถึงได้รับสมยานามว่า โรงพยาบาลเถื่อน ทำไมพยาบาลโรงพยาบาลถึงพูดจาหมาไม่แดกกับคนไข้คะ ทำไมพยาบาลโรงบาลนี้ต้องเรียกเก็บเงิน 300/วัน จากคนไข้ถ้าไม่มีญาติผู้ป่วยมาเฝ้าในเมื่อเป็นโรงพยาบาลของรัฐบาล ก็ในเมื่อคนเฝ้าต้องทำมาหากินถ้าไม่ให้ทำกินแล้วจะเอาเงินที่ไหนมารักษาคนป่วย ทำไมโรงพยาบาลนี้ถึงพูดจาเพื่อให้คนป่วยหมดแรงหมดกำลังใจแล้วเขาจะหายป่วยได้ไงคะ ทำไมคนจนต้องเสียเปรียบคนมีเงินทกครั้งไปคะ ใครก็ได้ช่วยหน่อยสิคะเพื่อคนจนด้วยกัน เลิกเถอะคะเลิกเอาเปรียบคนจนเสียทีนะคะโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเจ้าขา

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-23 22:09:38 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)
nasun

ในยามวิกฤติเราต้องพลิกให้เป็นโอกาส

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-24 14:52:22 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

วรัชยา

กรณีคลอดบุตรมีบัตรทองที่ร.พ.ยุดยาแต่ไม่สะดวกจะมาคลอดที่ร.พ.ชลประทานนนทบุรีได้ไหมแล้วสิทธิครอบคุมบัตรทองจะเสียตังไหมประมาณเท่าไรค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-10-15 17:35:40 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

คนไทย

ทำไมใช้บัตรทองไม่ได้ บัตรประชาชนหัว6นะคะ มีบัตรทองแต่ใช้ไม่ได้

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-03 10:22:17 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

สุวันนา

ช่วยบอกหน่อยค่ะ จะย้ายบัตรทอง 30 บ.จากตาด มาใช้ที่โคราช กรณีคลอดบุตรค่ะ จะต้องทำยังไงค่ะ ขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะ ค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-06-09 17:07:45 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

ผู้ได้รับความเดือดร้อน

ทำไมบัตรทองในตอนนี้ไม่สามารถใช้กับโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านไม่ได้ โดยเฉพาะคลินิค อยากทราบว่าโรงพยาบาลไหนบ้างที่สามารถใช้บัตรทองในการรักษาได้ ขอให้อยุ่ในบริเวณการเคหะท่าทราย และใกล้บ้านที่สุด เพราะเด็กที่เจ็บป่วยมากไม่สามารถหาสถานที่ในการรักษาได้เลยนอกจากฉุกเฉินเท่านั้น ช่วยจัดการให้มีโรงพยาบาลใกล้ๆ บ้านมาบ้าง เพราะเวลาเจ็บป่วยจะได้รับการรักษาได้ทัน ไม่ใช่ต้องมารอกันนานแสนนานกว่าจะได้รักษา ช่วยดูแลแพทย์และพยาบาลให้ดีในการรักษาไม่ใช่นึกจะดุด่าว่ากล่าวผู้ป่วยก็ทำได้ตามใจเช่นนี้ ขอฝากไว้ด้วย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-05-25 15:50:43 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

Jip

สิทธิบัตรทอง ที่รพ.เอกชนบางนา กม18 รักษาแย่ไม่มีศักยภาพ แม่ฉันเกือบจะเป็นอัมพาตจึงต้องไปรักษาสิทธิฉุกเฉินกับสถาบัน ปราสาท พอขอเอกสารส่งตัวไปรักษารพ.สถาบันปราสาท เฉพาะด้านก็ไม่ยินยอมอย่างเดียว อ้างต่างๆนาๆ เพราะอยากได้แต่เงิน ตอนนี้ฉันทำอะไรไม่ได้เลยเพราะไม่มีใบส่งตัว ใครที่พอรู้เรื่องช่วยแนะนำทีน่ะค่ะ เพราะค่ารักษาแพงต้องขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ตกลงบัตรทองเป็นสิทธิของประชาชนหรือสิทธิของโรงพยาบาลกันแน่ !!

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-12-22 18:48:47 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

คนขี้สงสัย

22 ตค52 คุณยายอายุ 60ปีอยู่อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภูไปเยี่ยมหลานที่ต่างอำเภอและบังเอิญไม่สบายมากและปวดขาด้วย พอไปหาหมอ ตอนรับยาต้องจ่ายเอง 420บาทเจ้าหน้าที่บอกถ้าไม่อยากจ่ายต้องมีใบส่งตัวหรือไม่ก็กลับไปตรวจที่ รพ.ที่ใช้สิทธิบัตรทองได้ดิฉันไม่เข้าใจ คนอีสานร้อยละ 60ไปตัดอ้อยที่เมืองกาญถ้าป่วย มิต้องกลับมาตรวจที่อ.ศรีบุญเรืองหรือ ผู้เกี่ยวข้อง ไขข้อข้องใจด้วยค่ะ หรือว่าไง

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-11-26 14:04:41 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

สองครับ

4.ตกงานอย่าตกใจ ผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างงานสามารถส่งเงินสมทบต่อ เพื่อรักษาสิทธิจากกองทุนประกันสังคม ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลและสิทธิอื่นๆ ตามมาตรา 39 สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์จะส่งเงินสมทบต่อหลังจากถูกเลิกจ้างงาน 6 เดือน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเจ็บป่วย สามารถขอลงทะเบียนมีสิทธิบัตรทอง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆได้ที่ ต่างจังหวัด ติดต่อ สถานีอนามัย หรือ โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน ในวันเวลาราชการ กรุงเทพฯ ติดต่อ สำนักงานเขตทุกเขต ในวันเวลาราชการ ถ้าไม่ส่งต่อแล้วจะได้เงินคืนมั้ยครับ อันนี้ผมค่องใจ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-07-22 20:24:22 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

คนที่เดินผ่าน

แล้วใครจ่าย??? ิเงินภาษีของประเทศ รึรัฐต้องไปกู้เขามาจ่าย???

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-07-22 16:55:53 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

-*-

ตรวจหามะเร็งปากมดลูก ถ้าเสียเงินเองก็ พันกว่าบาท ดีจังที่บัตรทองให้ แค่นี้ก้ช่วยคนจนได้มากโขอยู่

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-07-22 16:49:39 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว หลากคำถามกับ 30 บาท (ที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว)

อ้อยเอง

สรุปว่าได้แค่นี้ก็ดีมากแล้ว ถ้าต้องจ่ายเงินรักษาเองแล้วจะหนาว เรียกว่าหมดปัญญารักษากันก็มีต้องยอมทนทรมานกับโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลาย ถือว่ารัฐบาลช่วยเหลือมากมายแล้ว

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-07-22 14:26:27 ]