สุขภาพอินเทรนด์

  อย่าตื่นข่าว! ทานผักไฮโดรโปนิกเสี่ยงมะเร็ง


  สรุปประเด็นข่าวโดยกระปุกดอทคอม

            อย.ขอประชาชนอย่าตื่น หลังมีข่าวพบผักไฮโดรโปนิกเสี่ยงมะเร็ง ชี้ยังไม่มีการศึกษาเรื่องนี้ แนะทานร่วมกับพืชผักที่มีวิตามินซีช่วยป้องกันสารก่อมะเร็งได้

            จากกรณีที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยผลการวิจัยที่พบว่า ผักไฮโดรโปนิกมีปริมาณไนเตรตสะสมอยู่มากเกินไป เนื่องจากผู้ปลูกใส่ปุ๋ยมากเกินความต้องการของพืช หากรับประทานเข้าไปอาจจะทำให้ไนเตรต ไปรวมตัวกับสารเหนี่ยวนำที่ทำให้เกิดมะเร็ง ส่งผลให้ผู้บริโภคผักที่มีปริมาณไนเตรตสะสมอยู่สูง มีแนวโน้มเป็นโรคมะเร็ง เช่น มะเร็งลำไส้ ได้ จึงนับเป็นภัยเงียบต่อสุขภาพผู้บริโภคโดยตรง

            เกี่ยวกับประเด็นนี้ นางสาวทิพวรรณ ปริญญาศิริ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ชี้แจงว่า ยังไม่เคยมีการศึกษาว่า การบริโภคผักที่มีไนเตรตสะสมอยู่สูงจะก่อให้เกิดมะเร็งได้หรือไม่ แต่หากบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีไนเตรตสูงเกินมาตรฐานจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งสูงกว่าการบริโภคผักที่มีไนเตรตสูงอย่างแน่นอน เพราะโปรตีนในเนื้อสัตว์ที่มีสภาพเป็นกรด และมีความร้อนจะทำปฏิกิริยากับไนเตรตแล้วเปลี่ยนรูปกลับเป็นไนไตรต์ ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้ผู้บริโภคเป็นมะเร็ง ดังนั้น ทุกวันนี้ ประเทศไทยจึงยังไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานไนเตรตที่สะสมอยู่ในพืชผัก เหมือนประเทศแถบยุโรปที่นิยมบริโภคอาหารเนื้อสัตว์ที่มีสภาพเป็นกรด จึงเสี่ยงต่อโรคมะเร็งมากกว่าคนไทย แต่ถึงอย่างไร ก็คงต้องมีการศึกษาเรื่องนี้ต่อไป

            อย่างไรก็ตาม ผอ.กองควบคุมอาหาร อย. ก็ได้แนะนำให้ผู้บริโภคผักไฮโดรโปนิกไม่ควรตื่นตระหนกต่อกรณีดังกล่าว เพราะมีโอกาสน้อยที่จะเป็นมะเร็ง พร้อมแนะนำว่า ควรรับประทานผักต่าง ๆ ร่วมกับพืชผักที่มีวิตามินซี เพราะจะช่วยยับยั้งการทำปฏิกิริยาเปลี่ยนรูปไนเตรตเป็นสารก่อมะเร็งได้

            ด้านนางสาวจิตรา คล้ายมน หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยเกษตรเคมี สำนักวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า การปลูกผักไฮโดรโปนิกมีสูตรการใส่ปุ๋ยอยู่แล้ว แม้เกษตรกรผู้เพาะปลูกผักจะให้ปุ๋ยมากเกินไป แต่ผักก็จะดูดอาหาร คือไนโตรเจนไปใช้เจริญเติบโตเท่าที่ต้องการ ดังนั้นจึงคิดว่าไม่จำเป็นต้องควบคุมการใส่ปุ๋ยในผักไฮโดรโปนิก เนื่องจากการตกค้างของปุ๋ยเคมีในผักมักจะเกิดขึ้นในต่างประเทศเมืองหนาว มีปัญหาสภาพแสงแดดน้อย ทำให้ไนเตรตที่สะสมในผักระเหยตัวได้น้อย ส่วนประเทศไทยมีแสงแดดจัดจึงไม่ต้องกังวลเรื่องสารตกค้างในผัก

            "ยังไม่เคยรับทราบข้อมูลการศึกษาเรื่องการสะสมไนเตรตในผักไฮโดรโปนิก เราจะควบคุมเฉพาะมาตรฐานสุขอนามัยเท่านั้น ข้อมูลเรื่องนี้มีแต่ในต่างประเทศ ส่วนไทยยังไม่เคยสำรวจมาก่อน ดังนั้นคิดว่า จะต้องประสานกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งข้อมูลวิจัยมาศึกษาเพิ่มเติม" น.ส.จิตรากล่าว

  สลัดผัก


            ทั้งนี้ สำหรับผลวิจัยว่า พบสารไนเตรตในผักไฮโดรโปนิกจะส่งผลให้เกิดมะเร็งได้นั้น ได้รับการเปิดเผยจาก นางสาวพัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์ นักวิจัยจากฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะนักวิจัยคือ นางสาววาสนา บัวงาม และนางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม ร่วมกันศึกษาการสะสมไนเตรตในพืชผักที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เนื่องจากมีน้อยคนที่จะทราบว่า ในพืชผักยังมีธาตุอาหารชนิดหนึ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต คือ ไนโตรเจน ซึ่งพืชจะนำไนโตรเจนไปใช้ในรูปของไนเตรต และหากมีไนโตรเจนมากเกินความต้องการของพืช อาจทำให้เกิดการสะสมไนเตรตในดินและพืชมากขึ้น เมื่อรับประทานเข้าไปอาจจะทำให้ไนเตรต ไปรวมตัวกับสารเหนี่ยวนำที่ทำให้เกิดมะเร็ง ดังนั้นผู้บริโภคผักที่มีปริมาณไนเตรตสะสมอยู่สูง จึงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคมะเร็ง เช่น มะเร็งลำไส้ นับเป็นภัยเงียบต่อสุขภาพผู้บริโภคโดยตรง

            นางสาวพัชราภรณ์ระบุว่า ผลการศึกษาการสะสมไนเตรตในผักคะน้า ผักกาดหอม และผักบุ้ง ที่จำหน่ายทั้งในตลาดสดและศูนย์การค้า โดยแบ่งผักออกเป็นประเภทผักไฮโดรโปนิก ผักอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ และผักที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยเคมี นำมาวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์พบว่า ผักที่ปลูกในน้ำยาไฮโดรโปนิกมีแนวโน้มการสะสมไนเตรตสูงสุด เพราะวิธีปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกมีการเติมน้ำยาให้พืชเจริญเติบโตมากเกินความจำเป็น หรือมากเกินความต้องการตามธรรมชาติของผัก โดยผักคะน้าไฮโดรโปนิกมีค่าเฉลี่ยของไนเตรตสูงที่สุด 4,529 มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลกรัมน้ำหนักสด

            รองลงมาคือ ผักบุ้ง มีปริมาณไนเตรต 3,978 มิลลิกรัม และผักกาดหอมมีปริมาณไนเตรต 1,729 มิลลิกรัม โดยค่ามาตรฐานที่สหภาพยุโรปกำหนดไว้ในผักรับประทานใบให้มีค่าไนเตรตไม่เกิน 2,500 มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลกรัม จะเห็นว่าผักคะน้าและผักบุ้งไฮโดรโปนิกมีปริมาณไนเตรตเกินมาตรฐาน ส่วนในประเทศไทยยังไม่มีข้อกำหนดมาตรฐานค่าไนเตรตในพืชผัก ดังนั้นจึงขอให้เกษตรกร และผู้ปลูกผักไฮโดรโปนิกควรลดปริมาณการใส่น้ำยา หรือเติมน้ำเปล่าให้มากขึ้น  ส่วนการปลูกผักแบบอื่น ๆ ก็ไม่ควรใส่ปุ๋ยมากเกินไป

            "ผลการศึกษาดังกล่าว เราได้นำเสนอบนเวทีการวิชาการประจำปีของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และยังได้ศึกษาเพิ่มเติม เพื่อหาแนวทางในการลดไนเตรตในพืชผักก่อนการบริโภค โดยนำผักคะน้าและผักบุ้งไปต้มน้ำเดือดหรือทำการนึ่งเป็นเวลา 10 นาที ซึ่งสามารถช่วยลดค่าไนเตรตในผักบุ้งและผักคะน้าลดลง 47%" นางสาวพัชราภรณ์เผย

            นอกจากนี้การแช่ผักคะน้าและผักบุ้งในน้ำ 1 วัน การแช่ในด่างทับทิมและการแช่ในน้ำเกลือ ก็มีแนวโน้มที่จะช่วยทำให้ค่าไนเตรต-ไนโตรเจนลดลงด้วยเช่นกัน จึงขอแนะนำให้ผู้บริโภคควรทำความสะอาดพืชผัก ผลไม้ทุกชนิด ทั้งประเภทพืชที่ปลูกแบบปลอดสารเคมี ปลูกแบบชีวอินทรีย์ ปลูกแบบไม่ใช้ดิน ก่อนนำมารับประทาน ก็จะเป็นการลดความเสี่ยงของภัยเงียบจากพิษสะสมที่เกิดจากไนเตรตในพืชได้   


  ขอขอบคุณข้อมูลจาก
แอพแรกที่คุณเลือก


บทความสุขภาพสุดฮิตประจำสัปดาห์

สุขภาพอินเทรนด์ล่าสุด

ความคิดเห็นที่ 36 หัวข้อข่าว อย่าตื่นข่าว! ทานผักไฮโดรโปนิกเสี่ยงมะเร็ง

ตัวป่วน

โลกเขาไปถึงไหนกันแล้ว แต่คนไทยยังใชตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาล ศึกษาให้ลึกซึ้งก่อน ค่อยตัดสินใจ อย่าอ่านแค่พาดหัวข่าว

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-27 16:51:12 ]
ความคิดเห็นที่ 35 หัวข้อข่าว อย่าตื่นข่าว! ทานผักไฮโดรโปนิกเสี่ยงมะเร็ง

tow

อยากให้มีการตรวจทั้งปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ทั้งผักดินและผักไฮโดรฯว่าส่วนใหญ่ผักที่ปลูกแบบไหนมีอันตรายมากกว่ากันจะดีกว่า

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-01 11:34:35 ]
ความคิดเห็นที่ 33 หัวข้อข่าว อย่าตื่นข่าว! ทานผักไฮโดรโปนิกเสี่ยงมะเร็ง

moo

you are may be die with other condition also that you eat many vetgetable but you may be die by accident .

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-04 20:12:03 ]
ความคิดเห็นที่ 32 หัวข้อข่าว อย่าตื่นข่าว! ทานผักไฮโดรโปนิกเสี่ยงมะเร็ง

......

อ้าปากกินลมกินละอองน้ำน่าจะปลอดภัยสุดนะเนี่ยะ..........

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-04 06:43:01 ]
ความคิดเห็นที่ 31 หัวข้อข่าว อย่าตื่นข่าว! ทานผักไฮโดรโปนิกเสี่ยงมะเร็ง

คุณออรถ

ตกลงกูจะแดกอะไรได้บ้างวะเนี่ย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-04 02:02:11 ]
ความคิดเห็นที่ 30 หัวข้อข่าว อย่าตื่นข่าว! ทานผักไฮโดรโปนิกเสี่ยงมะเร็ง

ตายก่อน 60

กินอะไรมันก็มีทั้งนั้นเลือกกินเลือกกินจะอยู่ ถึงร้อยปี บนเตียงโรงพยาบาลกันให้หมดหรืออย่างไร

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-04 00:39:28 ]
ความคิดเห็นที่ 29 หัวข้อข่าว อย่าตื่นข่าว! ทานผักไฮโดรโปนิกเสี่ยงมะเร็ง

poppo

คือผักที่ปลูกโดยไม่ใช่ดิน แต่ใช้น้ำ ที่ปลูกใสรางท่อพีวีซีอ่าค่ะ ผักแบบนี้จาต้องเติมสารลงไป จำมะได้แระ ส่วนมากจาเปนพวก ผักสลัดอ่าค่ะคุงพี่

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-03 23:30:14 ]
ความคิดเห็นที่ 28 หัวข้อข่าว อย่าตื่นข่าว! ทานผักไฮโดรโปนิกเสี่ยงมะเร็ง

งงจริงๆ

ผักไฮโดรไพนิก คือ ผักอะไรกันหว่า

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-03 23:23:39 ]
ความคิดเห็นที่ 27 หัวข้อข่าว อย่าตื่นข่าว! ทานผักไฮโดรโปนิกเสี่ยงมะเร็ง

......

กินๆไปเหอะสมัยนี้กินอะไรก้อเสี่ยงตายหมดละ คนทั่วโลกที่ตายเพราะไม่มีกินมีเยอะเเยะ ของเราโชดดีแล้วที่มีให้กิน

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-03 20:30:08 ]
ความคิดเห็นที่ 26 หัวข้อข่าว อย่าตื่นข่าว! ทานผักไฮโดรโปนิกเสี่ยงมะเร็ง

เบื่อ

เบื่อพวกเขียนข่าวขายที่ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดจัง ก็รู้ๆกันอยู่ว่าคนไทยส่วนใหญ่เป็นพวกที่ดูผ่านๆ ไม่อ่านรายละเอียด เค้าก็เข้าใจกันผิดไปหมด เซ็ง

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-03 20:04:44 ]
ความคิดเห็นที่ 25 หัวข้อข่าว อย่าตื่นข่าว! ทานผักไฮโดรโปนิกเสี่ยงมะเร็ง

เหอๆๆๆๆๆ

คห 13 สมองดีนักก็สมัคร สส แล้วขอเป็นนายกสิ บอกเลยว่าคุณเป็นนายกฉลาดที่สุดในประเทศแล้ว นอกนั้นงี่เง่าห่วยแตก

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-03 19:53:20 ]
ความคิดเห็นที่ 24 หัวข้อข่าว อย่าตื่นข่าว! ทานผักไฮโดรโปนิกเสี่ยงมะเร็ง

NIC

การเปิดเผยข้อมูลที่กระทบวงกว้างแบบนี้ น่าจะมีข้อมูลที่ยืนยันที่มีความน่าเชื่อถือก่อนนำมาเปิดเผยนะครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-03 19:51:03 ]
ความคิดเห็นที่ 23 หัวข้อข่าว อย่าตื่นข่าว! ทานผักไฮโดรโปนิกเสี่ยงมะเร็ง

เสี่ยวหลงทาง

เนื้อ กินแล้วไขมันอุดตัน ผักกินแล้ว ก่อมะเร็ง ผมคงอดตายครับพี่น้อง >< หรือเดินไปให้รถเมล์ชนตายดีกว่า กินยากจัง

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-03 18:56:38 ]
ความคิดเห็นที่ 22 หัวข้อข่าว อย่าตื่นข่าว! ทานผักไฮโดรโปนิกเสี่ยงมะเร็ง

*0*

บุหรี่ยังไม่กลัว ดูมันวันละซองกว่า คงตายเพราะบุหรี่มากกว่า

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-03 18:36:12 ]
ความคิดเห็นที่ 21 หัวข้อข่าว อย่าตื่นข่าว! ทานผักไฮโดรโปนิกเสี่ยงมะเร็ง

ปลง

ของทุกอย่างก็ต้องมีคุณและโทษ เราก็ควรจะยึดตามหลักสายกลาง มชฺฌิมา ปฏิปทา

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-03 18:32:08 ]
ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อข่าว อย่าตื่นข่าว! ทานผักไฮโดรโปนิกเสี่ยงมะเร็ง

นที

A few years ago, scientists in Sweden conducted a number of experiments and found that nitrate rich vegetables help lead to lower blood pressure! ไปเจอมา บอกว่างานวิจัยพบว่าผักที่มีnitrateสูงช่วยลดความดันโลหิตได้ ซึ่งเป็นประโยชน์กับร่างกายโดยเฉพาะคนแก่เสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ nitrate ที่อันตรายต้องเยอะมากๆ พบง่ายในแหนม ปลาส้ม ที่ใส่ดินประสิว ความอันตรายของมันจะเกิดขึ้นเมือเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายจะเปลี่ยนให้เป็น urine โดยในระหว่างขั้นตอนนั้นจะเกิด nitrite ขึ้น และมันจะไป oxidize ธาตุเหล็กที่อยู่ใน hemoglobin ทำให้เม็ดเลือดไม่สามารถจับกับ oxygen ได้ ทำให้เกิดสภาวะอันตรายต่อ cell เรียกว่า methemoglobinemia

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-03 18:28:45 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว อย่าตื่นข่าว! ทานผักไฮโดรโปนิกเสี่ยงมะเร็ง

*0*

แหม ตกลงคงต้องกินเเกลบเเระ ผักไฮโดร ก่อนน่าเก็บขาย เค้าจะหยุดการให้สารอาหาร2-3วัน เเล้วก็ไม่มีการใช้ยาฆ่าเเมลง ยังไงก็กินเเบบนี้ดีก่า เอามาเเช่น้ำวันนึงก็โอเคเเระ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-03 18:23:16 ]
ความคิดเห็นที่ 18 หัวข้อข่าว อย่าตื่นข่าว! ทานผักไฮโดรโปนิกเสี่ยงมะเร็ง

talomteam

ผักไร้สารเคมี แต่ใช้ปุ๋ยเคมี เขาเรียกว่า ไม่ไร้สารเคมีครับท่าน

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-03 18:20:33 ]
ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว อย่าตื่นข่าว! ทานผักไฮโดรโปนิกเสี่ยงมะเร็ง

กินได้นะ

วิธีการกินผักไฮโดรไพนิคให้ปลอดภัยคือ แช่นี้24ชั่วโมงก่อนรับประทาน เพื่อให้ไนเตรดนั้นหมดไป

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-03 18:14:45 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว อย่าตื่นข่าว! ทานผักไฮโดรโปนิกเสี่ยงมะเร็ง

มะเร็งในผัก

ยา ฆ่าแมลงชาวสวนนำไปฉีดผัก รัฐบาลควบคุมแต่ นมผง น้ำตตาล + ฟาร์มาลีน ฉีดผัก ปลา กุ้ง ปลาหมึก มะเร็ง หรือมะโรง ครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-03 17:47:19 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว อย่าตื่นข่าว! ทานผักไฮโดรโปนิกเสี่ยงมะเร็ง

555555

ขนาดบุหรี่ยังไม่กลัวกันเลย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-03 16:57:13 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว อย่าตื่นข่าว! ทานผักไฮโดรโปนิกเสี่ยงมะเร็ง

เวรเอย

ความคิดเห็นที่ 13 มาบริหารเองดิ จบ!!! ดีแต่วิจารณ์

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-03 16:27:07 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว อย่าตื่นข่าว! ทานผักไฮโดรโปนิกเสี่ยงมะเร็ง

อย่าแตกตื่นกันเลย

กินผักไฮโดรโปนิก กับกินผักฉีดยาฆ่าแมลง อันไหนมันจะตายก่อนกันหว่า? กินอะไรก็ตายเหมือนกัน อาจไม่ได้ตายเพราะกินก็ได้ สมัยนี้ภัยมันเยอะ อะไรก็ใส่สารกันแทบทั้งนั้นแหละ ประเทศไทยคุณภาพชีวิตมันต่ำ เพราะมีรัฐบาลห่วย ๆ ทุกยุคทุกสมัย มีแต่รัฐบาลที่แดรก ไม่มีรัฐบาลที่มีสมองทำงาน ยิ่งอยู่ยิ่งถอยหลัง เพื่อนบ้านเขาจะนำหน้าประเทศไทยกันหมดแล้ว

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-03 16:15:51 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว อย่าตื่นข่าว! ทานผักไฮโดรโปนิกเสี่ยงมะเร็ง

งงกะมัน

ไอ้ผักที่มาจากไร่ไม่ยิ่งกว่าหรอ ฉีดยาหนอนวันนี้พรุ่งนี้เก็บไปขาย กินสารพิษกันอยู่ทุกวัน เรื่องแค่นี้ทำเป็นแตกตื่น

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-03 15:17:00 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว อย่าตื่นข่าว! ทานผักไฮโดรโปนิกเสี่ยงมะเร็ง

เด็กบ้านนอก

นี่เขา comment เรื่องผักไฮโดรโปนิกกันครับ เรื่องเหล้าเกี่ยวอะไรด้วย ผิดประเด็นหรือเปล่าครับ ถ้าเขามีประเด็นเรื่องเหล้าให้ commentค่อยเข้ามานะครับ เวรกรรม

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-03 14:56:48 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว อย่าตื่นข่าว! ทานผักไฮโดรโปนิกเสี่ยงมะเร็ง

คนไท

-สาธารณะสุขน่าจะตื่นได้แล้ว ..ป้องกันย่อมดีกว่ารักษา เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ที่จะมีการคิดวิจัย ของบริโภคทุกอย่างเหมือนประเทศพัฒนาเขา ควบคุมความสะอาด ของอาหารการกิน เช่นน้ำมันทอด ผักที่ปลอดยาฆ่าแมลง น่าจะมีหน่วยงานสุ่มสำรวจ เพื่อจะได้ไม่ให้ คนกินเขาไป แล้วเป็นโรค แล้วค่อยกลับมารักษา มันไม่ได้แก้ต้นเหตน่ะ รีบเถอะ ทำเถอะ...

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-03 14:51:17 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว อย่าตื่นข่าว! ทานผักไฮโดรโปนิกเสี่ยงมะเร็ง

gosol

ทีเหล้าเมิงยังแดรกกัน ผักเมิงก็แดรกๆไปเหอะ ดีกว่าแดรกเหล้าเยอะแยะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-03 14:26:20 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว อย่าตื่นข่าว! ทานผักไฮโดรโปนิกเสี่ยงมะเร็ง

ฟรีโอน่า

เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นสิ่งไม่เที่ยง

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-03 14:20:12 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว อย่าตื่นข่าว! ทานผักไฮโดรโปนิกเสี่ยงมะเร็ง

ชาลี

นึกแล้วเชียว ผักอะไรเติบโตในน้ำได้ดี แถมแพงอีก เกือบจะลงทุนทำแล้วไหมล่ะ ค่าโรงเรือนก็หกหลักเข้าไปแล้ว มันก็คือผักวิทยาศาสตร์ ยังไงก็ปลูกมาจากดินไม่ได้ สรุปแล้วก็คือเป็นมะเร็งชัวร์

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-03 13:56:36 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว อย่าตื่นข่าว! ทานผักไฮโดรโปนิกเสี่ยงมะเร็ง

ประชาชี

แล้วทีพวกนักการเมืองกินเหล็ก อิฐ หิน ปูน ทรายมันเป็นรัยมั่งอ่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-03 13:17:35 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว อย่าตื่นข่าว! ทานผักไฮโดรโปนิกเสี่ยงมะเร็ง

ปั้มลมเอาสิไม่ต้องกหิน

กินผลไม้มาก โปรตัสเซี่ยมขึ้น มันจะไปจับห้วใจ ไต พัง ต้องกิน คาลิเมท ไปจับแก้ให้ลดลงมา แต่กินผักหวังจะลดกินเนื้อสัตว ต้องมาเจอ ไนเตรท ขึ้น มากจะทำให้เกิด มะเร็งอีก แล้วจะกินอะไรกันดีหว่า กินน้ำบรอสุทะ อย่างเดียวพอ ไม่ต้องกินอะไร

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-03 13:14:26 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว อย่าตื่นข่าว! ทานผักไฮโดรโปนิกเสี่ยงมะเร็ง

คนเคยปลูกผัก

จริง ๆ เรื่องนี้เขาแจ้งมาตั้งนาน แต่ไม่มีใครสนใจ คนขายผัีกไฮโดรโปนิคก็ขายไปเรื่อย จริง ๆ แล้วบริษัทที่นำระบบนี้เข้ามาขายในเมืองไทยทีแรก บา่งไทรอะโกรหน่ะรู้ดี แต่ไม่พูด กินผักปลูกดินดีกว่า ถูกกว่า คุณภาพดีกว่า และปลอดภัยกว่า เกษตรกรธรรมดาจะได้มีรายได้พอที่จะุสู้ได้

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-03 13:08:18 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว อย่าตื่นข่าว! ทานผักไฮโดรโปนิกเสี่ยงมะเร็ง

จากคนไทยคนหนึ่ง

ไอ้พวกชาวบ้านกินเหล้าขาวทุกวันๆ เสี่ยงมะเร็งทุกวันๆไม่เห็นจะแตกตื่น ถุ๊ย....

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-03 11:48:57 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว อย่าตื่นข่าว! ทานผักไฮโดรโปนิกเสี่ยงมะเร็ง

มอมแมม

สรุปแดกอะไรก็ตายซินะยุคนี้ - - แล้วตูจะแดกอะไรละฟะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-03 11:22:07 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว อย่าตื่นข่าว! ทานผักไฮโดรโปนิกเสี่ยงมะเร็ง

ผุ้เสี่ยงภัยมืด

"เกี่ยวกับประเด็นนี้ นางสาวทิพวรรณ ปริญญาศิริ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ชี้แจงว่า ยังไม่เคยมีการศึกษาว่า การบริโภคผักที่มีไนเตรตสะสมอยู่สูงจะก่อให้เกิดมะเร็งได้หรือไม่" อย.แม่งช้าทั้งชาติ มัวทำอะไรอยู่ศึกษาซะทีซิครับ นักวิชาการก็เพียบมีไว้ทำไม เอาไว้นั่งเกาขี้กากอยู่หรือไงครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-03 11:14:24 ]