โพลเผย แม่ฮ่องสอน อยู่แล้วสุขที่สุด - กทม. รั้งอันดับท้าย  โพลเผย แม่ฮ่องสอน อยู่แล้วสุขที่สุด - กทม. รั้งอันดับท้าย
   

  เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม


              เอแบคโพลล์ เผยผลสำรวจจังหวัดที่ประชาชนอยู่แล้วมีความสุขที่สุด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ขณะที่ กรุงเทพมหานคร รั้งอันดับสุดท้าย

              เนื่องด้วยองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันนี้ (20 มีนาคม) เป็นวันความสุขสากล ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน หรือศูนย์วิจัยความสุขชุมชน (Academic Network for Community Happiness Observation and Research, ANCHOR) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จึงได้เผยผลการจัดอันดับจังหวัดแห่งความสุขของประเทศไทย โดยศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 12,429 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 - 19 มีนาคม 2556     

              ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์ ความสุข เป็นความรู้สึกที่มากกว่าความพึงพอใจของประชาชนภายในประเทศต่อดัชนีความสุข 17 ตัวชี้วัด จากคะแนนเต็ม 10 พบว่า แนวโน้มลดลงจาก 7.61 ในเดือนธันวาคมปี 2555 มาอยู่ที่ 6.58 ในผลวิจัยครั้งล่าสุด ซึ่งผลการสำรวจที่น่าสนใจ ได้แก่ ผลการจัดอันดับค่าร้อยละของประชาชนที่อยู่อาศัยในแต่ละจังหวัด พบว่า จังหวัดที่ประชาชนอยู่แล้วมีความสุขมากที่สุด 3 จังหวัด มีดังนี้

              อันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีคะแนนร้อยละ 60.9
              อันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดพังงา มีคะแนนร้อยละ 60.7
              อันดับที่ 3 ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ มีคะแนนร้อยละ 60.0
        
              ดร.นพดล กล่าวต่อว่า  ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชาชนเลือกอยู่ในจังหวัดแห่งความสุขของประเทศไทย เช่น ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ, วิถีชีวิตชาวบ้าน, เป็นเมืองที่สงบ, ผู้คนมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสูง เป็นต้น

              อย่างไรก็ตาม พบว่า จังหวัดที่มีอยู่แล้วความสุขน้อย รั้ง 3 อันดับสุดท้ายของประเทศ มีดังนี้

              อันดับที่ 75 ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต มีคะแนนร้อยละ 24.2
              อันดับที่ 76 ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ มีคะแนนร้อยละ 22.0
              อันดับที่ 77 ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีคะแนนร้อยละ 20.8

              สำหรับปัจจัยสำคัญที่ทำให้จังหวัดเหล่านี้รั้งท้ายในเรื่องความสุข ได้แก่ มีลักษณะวัตถุนิยมระดับมากถึงมากที่สุด, มีคดีอาชญากรรมสูง, ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและชุมชนอยู่ในขั้นวิกฤต, มีปัญหายาเสพติด, เป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งรุนแรงแตกแยก และสาธารณชนไม่มีความวางใจต่อรัฐบาลและการเมืองท้องถิ่นที่มากพอ เป็นต้น

              ดร.นพดล กล่าวว่า สถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้กำลังมีความเสี่ยงสูงที่จะลดทอนความสุขของประชาชน แต่เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศสามารถอยู่เป็นสุขได้ทุกสถานการณ์จึงขอเสนอ โรดแมปความสุขประเทศไทย ดังนี้

              ประการแรก ได้แก่ ช่วยกันกระตุ้นจิตสำนึก “กตัญญูรู้คุณแผ่นดิน” ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางเพื่อรักษา “ค่านิยมร่วม” ในเอกลักษณ์แห่งความเป็นคนไทยหรือ DNA ของความเป็นคนไทย เพราะเป็นคุณค่าที่หล่อหลอมคนไทยมาหลายร้อยปีในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และประชาชนทุกคนที่มาอาศัยพักพิงในผืนแผ่นดินไทยต้องไม่ยอมให้ใครมาดัดแปลง DNA ของความเป็นคนไทย เพราะนี่เป็นหนทางหนึ่งในการรวมทุกคนในชาติเข้าด้วยกันบนผืนธงไตรรงค์ด้วยสันติวิธี
        
              ประการที่สอง ได้แก่ ทำให้เกิดความวางใจของสาธารณชนต่อรัฐบาล โดยรัฐบาลต้องเปิดเผยรายละเอียดของงบประมาณบนเว็บไซต์ของรัฐบาลที่ทำให้สาธารณชนสามารถแกะรอยตรวจสอบได้ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของทุกเม็ดเงินที่รัฐบาลใช้จ่ายไป
         
              ประการที่สาม ได้แก่ หนุนเสริมความวางใจของสาธารณชนต่อเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเปิดเผยรายละเอียดในใบเสร็จรับเงินค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ว่านำเงินไปใช้จ่ายด้านใดบ้างเช่น ส่งให้รัฐบาลพัฒนาประเทศ ให้การปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาชุมชน ให้ห้องสมุดประชาชน ให้หน่วยงานต้นสังกัดและที่เกี่ยวข้อง
         
              ประการที่สี่ ได้แก่ กำหนดเป้าหมายของชาติและผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น ประเทศไทยจะเป็นผู้นำของชุมชนเศรษฐกิจอาเซียน ในการกำหนดนโยบายสาธารณะและทิศทางการพัฒนาระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพื่อประโยชน์ของทุกคนในชาติจึงจำเป็นที่คนไทยส่วนใหญ่ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อทำงานร่วมกับชาวต่างชาติทั่วโลกที่มาประเทศไทยได้ดี เป็นต้น
      
              สำหรับการจัดอันดับค่าร้อยละของประชาชนผู้อยู่อาศัยในแต่ละจังหวัดที่มีความสุขมากถึงมากที่สุด ใน 77 จังหวัดของประเทศ สามารถเรียงตามลำดับได้ดังนี้

              1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีคะแนน ร้อยละ 60.9
              2. จังหวัดพังงา มีคะแนนร้อยละ 60.7
              3. จังหวัดชัยภูมิ มีคะแนนร้อยละ 60.0 
              4. จังหวัดปราจีนบุรี มีคะแนนร้อยละ 57.0 
              5. จังหวัดอุทัยธานี มีคะแนนร้อยละ 56.6
              6. จังหวัดจันทบุรี มีคะแนนร้อยละ 56.3
              7. จังหวัดสุโขทัย มีคะแนนร้อยละ 56.3
              8. จังหวัดพะเยา มีคะแนนร้อยละ 55.6
              9. จังหวัดแพร่ มีคะแนนร้อยละ 55.6
              10. จังหวัดน่าน มีคะแนนร้อยละ 54.8
              11. จังหวัดหนองคาย มีคะแนนร้อยละ 54.3
              12. จังหวัดลำปาง มีคะแนนร้อยละ 53.9
              13. จังหวัดพิษณุโลก มีคะแนนร้อยละ 53.4
              14. จังหวัดมหาสารคาม มีคะแนนร้อยละ 53.1
              15. จังหวัดสระแก้ว มีคะแนนร้อยละ 52.6
              16. จังหวัดเพชรบูรณ์ มีคะแนนร้อยละ 52.6
              17. จังหวัดลำพูน มีคะแนนร้อยละ 52.2
              18. จังหวัดสุพรรณบุรี มีคะแนนร้อยละ 51.4
              19. จังหวัดชัยนาท มีคะแนนร้อยละ 50.4
              20. จังหวัดอุตรดิตถ์ มีคะแนนร้อยละ 50.3
              21. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีคะแนนร้อยละ 50.0 
              22. จังหวัดเชียงราย มีคะแนนร้อยละ 49.4
              23. จังหวัดราชบุรี มีคะแนนร้อยละ 49.4
              24. จังหวัดเลย มีคะแนนร้อยละ 48.7
              25. จังหวัดระนอง มีคะแนนร้อยละ 48.3
              26. จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคะแนนร้อยละ 48.2
              27. จังหวัดสระบุรี มีคะแนนร้อยละ 47.3
              28. จังหวัดยโสธร มีคะแนนร้อยละ 47.3
              29. จังหวัดตราด มีคะแนนร้อยละ 47.0
              30. จังหวัดอำนาจเจริญ มีคะแนนร้อยละ 46.7
              31. จังหวัดบุรีรัมย์ มีคะแนนร้อยละ 46.6
              32. จังหวัดสตูล มีคะแนนร้อยละ 46.3
              33. จังหวัดนครราชสีมา มีคะแนนร้อยละ 46
              34. จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีคะแนนร้อยละ 46.0
              35. จังหวัดนครนายก มีคะแนนร้อยละ 45.8
              36. จังหวัดกาฬสินธุ์ มีคะแนนร้อยละ 45.2
              37. จังหวัดกระบี่ มีคะแนนร้อยละ 45.1
              38. จังหวัดเพชรบุรี มีคะแนนร้อยละ 44.5
              39. จังหวัดอุดรธานี มีคะแนนร้อยละ 44.4
              40. จังหวัดนครสวรรค์ มีคะแนนร้อยละ 44.2
              41. จังหวัดกำแพงเพชร มีคะแนนร้อยละ 43.7
              42. จังหวัดตาก มีคะแนนร้อยละ 43.0
              43. จังหวัดสกลนคร มีคะแนนร้อยละ 41.9
              44. จังหวัดหนองบัวลำภู มีคะแนนร้อยละ 41.4
              45. จังหวัดชุมพร มีคะแนนร้อยละ 41.3
              46. จังหวัดมุกดาหาร มีคะแนนร้อยละ 41.2
              47. จังหวัดขอนแก่น มีคะแนนร้อยละ 40.7
              48. จังหวัดชลบุรี มีคะแนนร้อยละ 40.0
              49. จังหวัดปัตตานี มีคะแนนร้อยละ 38.5
              50. จังหวัดร้อยเอ็ด มีคะแนนร้อยละ 38.5
              51. จังหวัดเชียงใหม่ มีคะแนนร้อยละ 38.4
              52. จังหวัดนครพนม มีคะแนนร้อยละ 37.9
              53. จังหวัดพัทลุง มีคะแนนร้อยละ 37.6
              54. จังหวัดพิจิตร มีคะแนนร้อยละ 37
              55. จังหวัดอุบลราชธานี มีคะแนนร้อยละ 36.8
              56. จังหวัดกาญจนบุรี มีคะแนนร้อยละ 36.6
              57. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคะแนนร้อยละ 35.1
              58. จังหวัดนนทบุรี มีคะแนนร้อยละ 34.7
              59. จังหวัดศรีสะเกษ มีคะแนนร้อยละ 34.4
              60. จังหวัดนครปฐม มีคะแนนร้อยละ 34.3
              61. จังหวัดตรัง มีคะแนนร้อยละ 34.3
              62. จังหวัดปทุมธานี มีคะแนนร้อยละ 34.2
              63. จังหวัดสุรินทร์ มีคะแนนร้อยละ 33.9
              64. จังหวัดสมุทรสงคราม มีคะแนนร้อยละ 33.6
              65. จังหวัดบึงกาฬ มีคะแนนร้อยละ 33.3
              66. จังหวัดสมุทรสาคร มีคะแนนร้อยละ 32.9
              67. จังหวัดอ่างทอง มีคะแนนร้อยละ 32.8
              68. จังหวัดสงขลา มีคะแนนร้อยละ 32.8
              69. จังหวัดยะลา มีคะแนนร้อยละ 32.7
              70. จังหวัดระยอง มีคะแนนร้อยละ 32.3
              71. จังหวัดสิงห์บุรี มีคะแนนร้อยละ 32.1
              72. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีคะแนนร้อยละ 31.1
              73. จังหวัดนราธิวาส มีคะแนนร้อยละ 26.8
              74. จังหวัดลพบุรี มีคะแนนร้อยละ 26.4
              75. จังหวัดภูเก็ต มีคะแนนร้อยละ 24.2
              76. จังหวัดสมุทรปราการ มีคะแนนร้อยละ 22.0
              77. จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีคะแนนร้อยละ 20.8

   
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
แอพแรกที่คุณเลือก


บทความสุขภาพสุดฮิตประจำสัปดาห์

ล่าสุด

ความคิดเห็นที่ 35 หัวข้อข่าว โพลเผย แม่ฮ่องสอน อยู่แล้วสุขที่สุด - กทม. รั้งอันดับท้าย

นั่น

สำหรับคนไทย ที่ไหนที่ความเจริญทางวัตถุเข้าถึงที่นั่นสังคมย่อมเสื่อม แม่ฮ่องสอนการเดินทางเข้าถึงยาก นักลงทุนเข้าไม่ค่อยถึง คนเลยมีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายไม่ต้องดิ้นรนแข่งขัน เพราะไม่ค่อยมีคนต่างถิ่น ดูอย่างเชียงใหม่สิ นักลงทุนเข้ามามาก สังคมเสื่อมลงทันที

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-21 17:54:24 ]
ความคิดเห็นที่ 34 หัวข้อข่าว โพลเผย แม่ฮ่องสอน อยู่แล้วสุขที่สุด - กทม. รั้งอันดับท้าย

้hacker

ติดหนึ่งในสิบด้วย 555

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-21 17:00:13 ]
ความคิดเห็นที่ 33 หัวข้อข่าว โพลเผย แม่ฮ่องสอน อยู่แล้วสุขที่สุด - กทม. รั้งอันดับท้าย

ทุกข์ตลอด

กทม มันจะสุขยังไงล่ะ ทำมาหากินอยู่ดีๆก็มีพวกคนชั่วมาปิดถนนเผาเมือง เผาเสร็จหัวหน้ามันก็เป็นรัฐมนตรี

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-21 16:01:26 ]
ความคิดเห็นที่ 32 หัวข้อข่าว โพลเผย แม่ฮ่องสอน อยู่แล้วสุขที่สุด - กทม. รั้งอันดับท้าย

เสื้อแดงเผาเมือง

กทม จะมีความสุขได้ไง ______ คนอิสานเข้ามาเยอะ ทุกวันก็ดวดเหล้าหน้าบ้าน วันดีคืนดีก็ จัดงานรื่นเริง เปิดเครื่องเสียงดังลั่น อยากอวดว่ามีเงินจัดงาน _______ ตั้งแผงตั้งร้าน ริมทาง สกปรก เกะกะไปหมด ______ วันไหนนักการเมืองมาเป่าหู พวกคนอิสานก็ เฮ กันมาเผาบ้านเผาเมือง ______ กทม จะไปมีความสุขได้อย่างไร

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-21 14:44:12 ]
ความคิดเห็นที่ 31 หัวข้อข่าว โพลเผย แม่ฮ่องสอน อยู่แล้วสุขที่สุด - กทม. รั้งอันดับท้าย

hfd

กรุงเทพทุกข์ทรมานอีก4ปี เลือกเอ๋อดีนัก โสน๊าน่า 555

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-21 14:05:00 ]
ความคิดเห็นที่ 30 หัวข้อข่าว โพลเผย แม่ฮ่องสอน อยู่แล้วสุขที่สุด - กทม. รั้งอันดับท้าย

kuk

เชื่อไม่ได้หรอกมั่ว

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-21 13:41:46 ]
ความคิดเห็นที่ 28 หัวข้อข่าว โพลเผย แม่ฮ่องสอน อยู่แล้วสุขที่สุด - กทม. รั้งอันดับท้าย

เด็กเมืองช้าง

ของแบบนี้อยู่บ้านเกิดเมืองนอนตัวเองนะสุขที่สุดแล้ว ถึงตอนนี้ผมทำงานอยู่ กทม.ที่มีความสุขน้อยมาก แต่ถึงเวลาผมก็กลับอีสานบ้านเกิดก็สุขใจแล้ว

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-21 10:24:52 ]
ความคิดเห็นที่ 27 หัวข้อข่าว โพลเผย แม่ฮ่องสอน อยู่แล้วสุขที่สุด - กทม. รั้งอันดับท้าย

oooo

เอ่อ คนเราก็แปลกเน๊าะ เค้าทำออกมาให้ก็ยังว่าเค้าอีก จังหวัดตัวเองไม่ได้ก็ว่าโพลผิด 555 เค้าไม่ได้วัดจากตัวเราเองเค้าสุ่มวัดตะหาก อ่านละยังไม่เข้าใจเหรอ เหอะๆ วิเคราะห์ไม่เป็นกันรึไง แม่ฮ่องสอนก็เป็นเมืองที่อยุ่แล้วมีความสุขดีนะ ไม่ต้องเครียดอะไร ไม่มีรถก็ไปไหนมาไหนได้ ไม่มีเงินก็อยุ่ได้ ส่วนที่ว่าคนเข้า กทม.เยอะแต่ทำไมไม่ติดอันดับว่ามีความสุขที่สุด เค้าก็เข้าไปหาเงินกันน่ะสิ 555 ได้เค้าก็กลับบ้านเกิดเค้า ไม่มีใครอยากอยู่ กทม. ตลอดชีวิตหรอก จริงมั้ย 5555555555

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-21 10:09:09 ]
ความคิดเห็นที่ 26 หัวข้อข่าว โพลเผย แม่ฮ่องสอน อยู่แล้วสุขที่สุด - กทม. รั้งอันดับท้าย

*s & w*

เคยไปรับ รชก.ที่แม่ฮ่องสอน 1 ปีคับ แฮปปี้มากๆ ทุกสิ่งอย่าง แต่ตอนนี้ ย้ายมาที่ กทม. อ่าาาา เป็นเมืองที่สกปรก โสโครก กากมาก อาญชกรรมเยอะ เหนื่อยยยย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-21 09:50:44 ]
ความคิดเห็นที่ 25 หัวข้อข่าว โพลเผย แม่ฮ่องสอน อยู่แล้วสุขที่สุด - กทม. รั้งอันดับท้าย

nana

แม่ฮ่องสอนเมืองผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง มีความสุขที่แล้ว เรื่องเงินเรื่องทอง ไม่ใช่ปัญหา สามาถใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้แล้ว

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-21 09:45:06 ]
ความคิดเห็นที่ 24 หัวข้อข่าว โพลเผย แม่ฮ่องสอน อยู่แล้วสุขที่สุด - กทม. รั้งอันดับท้าย

งงงวยงวยงง

วัดกันได้ด้วยหรือ ของแบบนี้ มันจะตีค่าออกมาได้ถูกต้องแน่หรือ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-21 08:55:45 ]
ความคิดเห็นที่ 23 หัวข้อข่าว โพลเผย แม่ฮ่องสอน อยู่แล้วสุขที่สุด - กทม. รั้งอันดับท้าย

หนุ่มเจียงใหม่

บ้านเชียงใหม่ ทำงานแม่ฮ่องสอนคร๊าบบบบบ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-20 22:27:09 ]
ความคิดเห็นที่ 22 หัวข้อข่าว โพลเผย แม่ฮ่องสอน อยู่แล้วสุขที่สุด - กทม. รั้งอันดับท้าย

ททท

ปัตตานีมีความสูขก่วาเชียงใหม่ เอาอะไรมาวัด โฟลผู้ว่า กทม.ยังผิดเลย เอ้ย เสียชื่อหมดแล้ว ไอ่โฟล

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-20 19:37:28 ]
ความคิดเห็นที่ 21 หัวข้อข่าว โพลเผย แม่ฮ่องสอน อยู่แล้วสุขที่สุด - กทม. รั้งอันดับท้าย

jingpw

ผม เป็นคนน่าน(น่านอันดับ 10) แต่มาทำงานกทม.เพราะได้ 50000+ ทำที่บ้าน ได้ 15000 -*- ได้ทุนซักก้อนคงกลับไปอยู่น่านแน่นอน

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-20 18:45:23 ]
ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อข่าว โพลเผย แม่ฮ่องสอน อยู่แล้วสุขที่สุด - กทม. รั้งอันดับท้าย

TYE

คห.16 ที่คนเข้ามาอยู่ กทม. เพราะหางานมีเงินมีงานต่างจังหวัด(เงินดี ผมเชื่อว่า 99.9 ไม่มีใครอยากมาอยู่ กทม. แน่นอน

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-20 18:43:23 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว โพลเผย แม่ฮ่องสอน อยู่แล้วสุขที่สุด - กทม. รั้งอันดับท้าย

เรารักใรหลวง

อยู่ที่ไหนก็มีความสูขได้ มันอยู่ที่ตัวเราทำให้สูขมันก็สูขที่แน่ๆอยู่อย่างพอเพียงเหมือนพระราชดำหริของพระเจ้าอยู่หัวท่านเม่านี้เราก็มีความสูข

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-20 18:23:11 ]
ความคิดเห็นที่ 18 หัวข้อข่าว โพลเผย แม่ฮ่องสอน อยู่แล้วสุขที่สุด - กทม. รั้งอันดับท้าย

พิราบแดงหมั่นใส้โนออนซฮน

กล้าสาบานมั๊ยล่ะอ้ายอีตัวคุมเวปหัวจวย ว่าไม่ได้แกล้งว่าตูลงโค้ดผิด เนื่องจากกรูตรวจสอบทุกครั้งก่อนส่งเว้ย หรือเคียดแฮงเหรอที่เยาะเย้ยโพลเพี๊ยนๆ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-20 18:20:10 ]
ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว โพลเผย แม่ฮ่องสอน อยู่แล้วสุขที่สุด - กทม. รั้งอันดับท้าย

ค.ว.ย.จงเจริญ

สงสัยพวกเมิงอยู่ไม่สุข ว่างมากแง๊ะ ใช้ทฤษฎี ค.ว.ย.บ้าง ค คือ คิดตรึกตรอง ว คือ วิเคราะห์ให้ถี่ถ้วน ย คือ แยกแยะให้ถูกหลักเหตุและผล

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-20 16:56:05 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว โพลเผย แม่ฮ่องสอน อยู่แล้วสุขที่สุด - กทม. รั้งอันดับท้าย

แค่ผ่านมา

แต่ก็แปลกที่ กทม.เป็นอันดับสุดท้ายโพล แต่ก็มีคนอยากเข้ามาอยู่มากขึ้น มากขึ้น ทุกๆปี ทั้งๆที่คนกทม.แท้ๆที่ตั้งรกรากตั้งแต่เพิ่งตั้งกทม.เป็นเมืองหลวงแทบอยากจะย้ายไปต่างจังหวัด แต่ด้วยความที่เป็นคนกทม.ดั้งเดิมเลยไม่ค่อยมีคนรู้จักในจังหวัดต่างๆที่พอจะแนะนำแบบแน่นอนได้ ก็เลยไม่ค่อยจะได้ย้ายกัน ถ้าจะย้ายจริงก็เป็นพวกคนมีเงินเยอะๆไปบุกเบิกเอาซะมาก ชั่งแปลกเสียจริง...

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-20 16:38:25 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว โพลเผย แม่ฮ่องสอน อยู่แล้วสุขที่สุด - กทม. รั้งอันดับท้าย

องค์เด้

เมื่อวานบอกนครพนม

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-20 16:37:19 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว โพลเผย แม่ฮ่องสอน อยู่แล้วสุขที่สุด - กทม. รั้งอันดับท้าย

วรา

มีความสุขที่สดหรือ ไม่เชื่อหรอกคนอยู่แม่ฮ่องสอนจริงๆรู้ดีว่าเป็นจังหวัดที่มีมลพิษทางอากาศสูงมากมีโแกาสเป็นมะเร็งปอดได้สูง

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-20 16:36:51 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว โพลเผย แม่ฮ่องสอน อยู่แล้วสุขที่สุด - กทม. รั้งอันดับท้าย

อยู่แม่ฮ่องสอน

ความสุขจริงๆ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายได้เพียงอย่างเดียว แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่ค่าเฉลี่ยประชากรต่อหัวต่อปี น้อยที่สุดในประเทศไทย แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคนแม่ฮ่องสอนจะไม่มีความสุข เพราะความสุขจริงนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เงิน..

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-20 16:14:46 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว โพลเผย แม่ฮ่องสอน อยู่แล้วสุขที่สุด - กทม. รั้งอันดับท้าย

55+

คิดว่าโพลไม่น่าจะแม่นยำนะ ช่วงนี้พลาดบ่อยบี่นา :)

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-20 15:57:42 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว โพลเผย แม่ฮ่องสอน อยู่แล้วสุขที่สุด - กทม. รั้งอันดับท้าย

คนคนคน

ชายแดนใต้ ยังมีความสุข กว่า กทม

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-20 15:48:28 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว โพลเผย แม่ฮ่องสอน อยู่แล้วสุขที่สุด - กทม. รั้งอันดับท้าย

เอก

ว้าว ชัยภูมิบ้านผมอยู่อันดับ 3 แต่ตอนนี้ผมอาศัยอยู่ กทม. ซึ่งอยู่ลำดับสุดท้าย เฮอๆ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-20 15:45:12 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว โพลเผย แม่ฮ่องสอน อยู่แล้วสุขที่สุด - กทม. รั้งอันดับท้าย

เราเองคนไทย

ชั้นไม่เชิ่อโพล สำนักนี้เด็ดขาด จำไว้อย่างจะสุขจะทุกข์มันอยู่ที่ใจ ดังนั้นทุกคนอยู่บ้านตัวเองจังหวัดตัวเองมีความสุขมากที่สุด กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา พ่อแม่ลูก ทำกิจกรรมร่วมกัน นั่นแหล่ะมีความสุขที่สุด สงสัยไปสำรวจเฉพาะคนงานต่างด้าวมั้ง ผลถึงออกมาอย่างนี้ เพราะคนไทยที่เค้ามีความสุขแท้ๆไม่ให้ความร่วมมือกับสำนักโพลรับจ้างกลุ่มนี้

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-20 15:26:10 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว โพลเผย แม่ฮ่องสอน อยู่แล้วสุขที่สุด - กทม. รั้งอันดับท้าย

555555555555555555

ไม่เกี่ยวอ่ะอยู่ที่ไหนจะความสุขอยู่ที่ตัวเราเองแล่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-20 15:25:04 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว โพลเผย แม่ฮ่องสอน อยู่แล้วสุขที่สุด - กทม. รั้งอันดับท้าย

เด็กน้อยแม่ฮ่องสอน

ดีใจจังเลยแม่ฮ่องสอนได้ที่1

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-20 15:15:36 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว โพลเผย แม่ฮ่องสอน อยู่แล้วสุขที่สุด - กทม. รั้งอันดับท้าย

เด็กดอยแม่ฮ่องสอน

ดีจังแม่ฮ่องสอนได้ที่ 1

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-20 15:13:27 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว โพลเผย แม่ฮ่องสอน อยู่แล้วสุขที่สุด - กทม. รั้งอันดับท้าย

มั่วป่าว

มันจะใช่เหรอ ไม่มั่วแน่จะ 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีความสุขกว่าคนกรุงเทพ ปัตตานี อยู่แล้วมีความสุขเป็นอันดับ 49 โอวพระเจ้า..

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-20 15:09:49 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว โพลเผย แม่ฮ่องสอน อยู่แล้วสุขที่สุด - กทม. รั้งอันดับท้าย

คนแม่ฮ่องสอน

เย้แม่ฮ่องสอนได้ที่1

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-20 15:08:46 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว โพลเผย แม่ฮ่องสอน อยู่แล้วสุขที่สุด - กทม. รั้งอันดับท้าย

noom

ดากนี่...มหาสารคามต้องอันดับหนึ่งสิ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-20 15:06:11 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว โพลเผย แม่ฮ่องสอน อยู่แล้วสุขที่สุด - กทม. รั้งอันดับท้าย

ละออ่นแม่ฮ่องสอน

ใช่ เราอยู่แม่ฮ่องสอนมีความสุขที่สุดเลย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-20 15:01:48 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว โพลเผย แม่ฮ่องสอน อยู่แล้วสุขที่สุด - กทม. รั้งอันดับท้าย

คนปราจีน

1. แล้ว ปราจีนอันดับ 4 เย้ๆๆๆๆๆ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-20 15:01:04 ]