เผยอาชีพรับจ้าง สุขภาพจิตแย่ ฆ่าตัวตายสูงสุด


รับจ้างอาชีพคิดสั้นพบฆ่าตัวตายสูงสุด (ไทยโพสต์)
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          เผยสุขภาพจิตคนไทย "อาชีพรับจ้าง" จิตแย่กว่าอาชีพอื่น ๆ เหตุเจอสภาวะบีบคั้นทางเศรษฐกิจและสังคม มีแนวโน้มฆ่าตัวตายสูงสุด ส่วนอาชีพข้าราชการมีสุขภาพจิตดีที่สุด เพราะมีความมั่นคงทางรายได้ แนะคนไทยปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้น

          น.ส.สิริกร เค้าภูไทย นักวิชาการสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า จากการรวบรวมข้อมูลล่าสุดทางด้านสุขภาพจิตของคนทำงานอาชีพต่าง ๆ ที่สำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมสุขภาพจิต และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา พบว่า อาชีพข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจได้คะแนนสุขภาพจิตมากที่สุด โดยได้ 33.8 คะแนนจากคะแนนเต็ม 45 คะแนน เนื่องจากมีความมั่นคงทางอาชีพการงาน ส่งผลต่อความมั่นคงทางจิตใจของคนทำงานด้วย กลุ่มที่ได้คะแนนรองลงมาคือ นักเรียน 32.6 คะแนน ธุรกิจส่วนตัว 32.2 คะแนน เกษตรกร 32.1 คะแนน

          สำหรับกลุ่มที่มีคะแนนสุขภาพจิตต่ำที่สุดคือ คนทำงานรับจ้าง 30.1 คะแนน เนื่องจากเป็นอาชีพที่ไม่มีความมั่นคงและมีรายได้ไม่แน่นอน ส่งผลต่อสภาพจิตใจเป็นไปในทางลบ ส่วนกลุ่มที่ได้คะแนนสุขภาพจิตต่ำใกล้เคียงกันคือ แม่บ้านและลูกจ้างเอกชน ได้ 31.1 คะแนนเท่ากัน นอกจากนี้ยังพบว่าความเคร่งครัดทางศาสนา การปฏิบัติตามหลักคำสอน และการมีเวลาให้แก่กันอย่างเพียงพอของสมาชิกในครอบครัว เป็นปัจจัยที่ช่วยให้สุขภาพจิตของคนดีขึ้น

          น.ส.สิริกร กล่าวว่า สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมทำให้ประชากรในวัยต่าง ๆ มีความเครียด เป็นโรคซึมเศร้าและตัดสินใจฆ่าตัวตาย โดยสถิติตั้งแต่ปี 2548 - 2553 พบว่า วัยทำงานอายุระหว่าง 15 - 59 ปี เป็นกลุ่มคนที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุด 7.1 คนต่อแสนคน ในจำนวนนี้กลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 25 - 59 ปี มีอัตราการฆ่าตัวตายอยู่ที่ 4.6 ต่อแสนประชากร มากกว่ากลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 - 29 ปี ซึ่งมีอัตราการฆ่าตัวตายอยู่ที่ 2.2 ต่อแสนประชากร ซึ่งสาเหตุอันดับ 1 ที่ทำให้วัยรุ่นฆ่าตัวตายมากที่สุดคือ ผิดหวังในเรื่องความรัก ประสบกับปัญหาการเล่าเรียน และปัญหาทางด้านครอบครัว ผู้ที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงเกือบ 4 เท่าตัวของการฆ่าตัวตายของทุกปี

          "แรงงานไทยเกือบ 1 ใน 10 ตั้งแต่ระดับกรรมกรจนถึงคนทำงานบริษัท คิดจะฆ่าตัวตายอันเนื่องมาจากคุณภาพชีวิตไม่ดีพอ โดยเฉพาะผู้มีอาชีพรับจ้างทั่วไปมีสุขภาพจิตต่ำกว่าอาชีพอื่น ๆ และมีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายสูง ตรงกันข้ามกับอาชีพข้าราชการที่มีสุขภาพจิตดี ทำให้มีอัตราฆ่าตัวตายต่ำกว่าอาชีพอื่น ๆ "

          นักวิชาการสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร สสส. ระบุว่า ปัญหาการฆ่าตัวตายเป็นความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในวัยทำงานถือเป็นกลุ่มคนสำคัญที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสุขภาพจิต ควรมีนโยบายแก้ปัญหาสังคมและสุขภาพจิตให้ตรงจุด พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะในการแก้ปัญหาชีวิตแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มการฆ่าตัวตายมากที่สุดคือ อาชีพรับจ้างรายวัน ซึ่งมีความบีบคั้นและความยากลำบากในการดำรงชีวิตมากที่สุด อีกทั้งยังต้องร่วมมือกับชุมชนในการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย รวมทั้งการให้คำปรึกษาจากจิตแพทย์ก็มีความสำคัญมากเช่นกัน

          ด้าน ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ นักวิชาการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล กล่าวว่า คนไทยที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต ได้แก่ ผู้สูงอายุ มีสถานภาพหม้าย หย่า หรือแยกกันอยู่ การศึกษาต่ำ เป็นผู้ว่างงานหรือลูกจ้างเอกชน รายจ่ายของครัวเรือนต่ำ ครัวเรือนเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินและครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบ นอกจากนี้ พบว่าการมีระบบการจ้างงานและดูแลปัญหาการว่างงานที่ดี การสร้างสังคมให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของรัฐหรือชุมชน การกระจายรายได้ในสังคมที่มีการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศในภาพรวม ยังทำให้คนไทยมีสุขภาพจิตดีขึ้นด้วย

          "การสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาพจิตที่แข็งแรง รัฐบาลต้องมีนโยบายสร้างระบบเศรษฐกิจที่เอื้อต่อคนไทยทุกคนให้มีงานทำ มีรายได้แน่นอน และเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ เป็นวิธีที่จะเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีได้ นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนนำแนวทางปฏิบัติของศาสนา เช่น ปฏิบัติสมาธิ รักษาศีล 5 และสวดมนต์เป็นประจำ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตได้ดีเช่นกัน" นักวิชาการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล เผยขอขอบคุณข้อมูลจาก
 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เผยอาชีพรับจ้าง สุขภาพจิตแย่ ฆ่าตัวตายสูงสุด โพสต์เมื่อ 7 กรกฎาคม 2554 เวลา 08:39:40 281 อ่าน

คิดอย่างไรกับเรื่อง: เผยอาชีพรับจ้าง สุขภาพจิตแย่ ฆ่าตัวตายสูงสุด ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP