x close

สสส. รับสมัคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา

สสส

 
          กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

          โดยที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬาในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน ๑ ท่าน
ได้พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระเพราะมีอายุเกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ และขอเชิญชวนบุคคล องค์กร ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อเข้ารับการสรรหาฯ

          ทั้งนี้ ระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามวาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกีฬาที่สรรหาใหม่นี้จะครบกำหนดในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

          ผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนี้

(1)     มีสัญชาติไทย
(2)     มีอายุไม่เกิน ๗๐ ปีบริบูรณ์
(3)     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4)     ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5)     ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่ง
ที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(6)     ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน
(7)     ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับกองทุน หรือในกิจการที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน หรือได้รับประโยชน์ในกิจการที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ดำเนินกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์และมิได้แสวงหากำไร


          ผู้สนใจสามารถสมัครหรือเสนอชื่อบุคคล ได้ด้วยตนเองในวันและเวลาทำการ (๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.) หรือสมัคร
ทางไปรษณีย์ โดยสามารถขอรับแบบการสมัครหรือเสนอชื่อบุคคล ได้ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หรือดาวน์โหลด “แบบสมัครหรือเสนอชื่อ” ในเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th

          โดยกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ส่งมาทางไปรษณีย์ ที่อยู่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ ๙๙/๘ ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ boardrecruitment@thaihealth.or.th ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

          ทั้งนี้ กรณีสมัครและส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๓๔๓-๑๕๐๐ ต่อ ๑๐๐๕


สสส. รับสมัคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา โพสต์เมื่อ 27 กันยายน 2562 เวลา 16:45:38 1,047 อ่าน
TOP