x close

คณะกรรมการโรคติดต่อฯ ประกาศ โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14

        คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบ ประกาศให้ โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ยันไทยยังไม่เข้าสู่ระยะที่ 3 ยังไม่มีการระบาดของโรคในประเทศ


ไวรัสโคโรนา

        วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 โดยกล่าวว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ของประเทศไทย ยังอยู่ในระยะที่ 2 ยังไม่พบการระบาดในประเทศ แต่แนวโน้มการระบาดในประเทศต่าง ๆ มีมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการระบาดของประเทศไทย ในวันนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ให้เพิ่มโรคติดเชื้อไวรัส Coronavirus Disease 2019 : COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ลำดับที่ 14

        เพื่อให้สามารถใช้ข้อกำหนดตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค สามารถควบคุมโรคได้มีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โดยจะทำให้สามารถค้นหาผู้ป่วย สอบสวน และควบคุมโรคได้เร็ว โดยเจ้าบ้าน, ผู้ควบคุมดูแลบ้าน, แพทย์ผู้ทำการรักษาที่บ้าน, ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล, ผู้ทำการชันสูตร, ผู้รับผิดชอบสถานที่ชันสูตร เจ้าของและผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ภายใน 3 ชั่วโมง

        รวมทั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะมีอำนาจในการดำเนินการหรือออกคำสั่ง เช่น ให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคมารับการตรวจชันสูตร แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต และกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ กทม. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ กทม. มีอำนาจสั่งปิดตลาด สถานที่ประกอบการ โรงงาน สถานที่ชุมนุมชน โรงมหรสพ สถานศึกษา หรือสถานที่อื่นใดเป็นการชั่วคราว และสั่งให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรหยุดประกอบอาชีพเป็นการชั่วคราว

ไวรัสโคโรนา
ภาพจาก YONHAP / AFP

        "ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก การประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายครั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าไทยควบคุมโรคไม่ได้จนเข้าสู่ระยะที่ 3 แต่มาตรการที่เราทำอยู่เป็นการทำงานเชิงรุก ล่วงหน้ามากกว่าสถานการณ์จริงไปอีกขั้นหนึ่ง ที่สำคัญจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าควบคุมโรคได้ทันท่วงที ซึ่งจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายในวงกว้าง เช่นที่เกิดในบางประเทศ"

        นอกจากนี้คณะกรรมการได้เห็นชอบแนวทางการปฏิบัติการเพื่อเป็นกรอบแนวทางให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณี COVID-19 และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย 6 มาตรการ ได้แก่

        1. การคัดกรองและเฝ้าระวังผู้ป่วยที่ช่องทางเข้า-ออกประเทศ สถานพยาบาล และในชุมชน

        2. การดูแลรักษาผู้ป่วยและป้องกันการติดเชื้อ

        3. การติดตามผู้สัมผัสโรค

        4. การสื่อสารความเสี่ยง

        5. การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย

        6. การประสานงานและจัดการข้อมูล

ไวรัสโคโรนา
ภาพจาก YONHAP / AFP

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะกรรมการโรคติดต่อฯ ประกาศ โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 อัปเดตล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 22:47:09 25,167 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP