x close

สสส. ชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมสร้างสรรค์ "นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3"

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3

          จากภารกิจของ สสส. ในการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อ "ป้องกันก่อนรักษา" หรือ "สร้างนำซ่อม" และด้วยความเชื่อมั่นในพลังของเยาวชน รวมทั้งเครือข่ายครูที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงให้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Inno Awards) จึงเกิดขึ้น เพื่อปลูกฝังแนวคิดด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานระดับประเทศให้กับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

          จากการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 2 ครั้งที่ผ่านมา ทำให้เกิด "เมล็ดพันธุ์นวัตกรรุ่นใหม่" ที่สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์และขยายผลได้จริงในพื้นที่ สสส. จึงจัดให้มีการประกวดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเสริมสร้างวิธีคิดในการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์แนวคิด “ชีวิตดีเริ่มที่เรา” จุดเริ่มต้นของการมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยเชิญชวนให้คนปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยการสร้างสุขภาพให้แข็งแรงขึ้น รวมทั้งสร้างเครือข่ายครูและนวัตกรรุ่นใหม่ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ในการทำงานสร้างเสริมสุขภาพร่วมกัน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

          1. ค้นหานวัตกรเยาวชนที่สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่สามารถต่อยอด และนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง
          2. บ่มเพาะและเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถของเยาวชนด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม และเพิ่มความเข้าใจในการต่อยอดผลงานให้สามารถเกิดขึ้นได้จริง

ประเภทการประกวด แบ่งเป็น

          1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
          2. ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.หรือเทียบเท่า)

โจทย์การประกวด

          นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในรูปแบบ "กระบวนการ" หรือ "สิ่งประดิษฐ์" ที่ส่งเสริมให้คนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน หรือช่วยลดพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ภายใต้แนวคิด "ชีวิตดีเริ่มที่เรา" ตามหัวข้อที่สนใจ 1 หัวข้อ ดังนี้

          1. ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
          2. ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่
          3. ลดอุบัติเหตุทางถนน
          4. เพิ่มการบริโภคผักผลไม้ และอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
          5. เพิ่มกิจกรรมทางกาย หรือ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง
          6. สร้างเสริมความเข้าใจสุขภาวะทางเพศ เช่น การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ฯลฯ
          7. ส่งเสริมชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) การปรับตัวในการใช้ชีวิตและปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่ดี

          "ไอเดียที่ส่งเข้าประกวดต้องสามารถสร้างขึ้นและใช้ประโยชน์ได้จริง"

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด

          1. รางวัลชนะเลิศ - เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
          2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 - เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
          3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 - เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

          ** ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบ 20 ทีมสุดท้าย และผ่านเงื่อนไขที่กำหนดจะได้รับเงินสนับสนุนในการพัฒนาผลงาน ทีมละ 10,000 บาท และได้รับเกียรติบัตรจาก สสส. **

กติกาการประกวด

          1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา (ปวช.หรือเทียบเท่า)
          2. ทีมต้องประกอบด้วยสมาชิก 2-3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ที่มาจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน
          3. 1 ทีม สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น
          4. สถาบันการศึกษาสามารถส่งทีมเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ทีม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ต่อ 1 ทีม
          5.
ไอเดียที่ส่งเข้าประกวดต้องคิดค้น พัฒนาด้วยตนเอง หรือต่อยอดจากงานเดิมที่มีอยู่ โดยไม่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดทันที
          6. ไอเดียที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่อยู่ระหว่างส่งเข้าร่วมในโครงการอื่น รวมทั้งไม่เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
          7. ทีมผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกและอาจารย์ที่ปรึกษาได้
          8. สมาชิกทุกคนในทีมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามที่โครงการกำหนด

วิธีการสมัคร

          1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thaihealth.or.th/inno โดยแบบฟอร์มประกอบด้วย

          - หนังสือแจ้งความประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
          - Thaihealth Inno 001 แบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
          - Thaihealth Inno 002 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ โดยสามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4
          - Thaihealth Inno 003 เอกสารรับรองและอนุญาตให้เข้าร่วมตลอดโครงการจากผู้อำนวยการสถาบันการศึกษา

          2. ส่งแบบฟอร์มทั้ง 4 แบบ ทั้งในรูปแบบไฟล์ MS Word และ PDF มาที่อีเมล inno@thaihealth.or.th โดยกำหนดดังนี้

          - พิมพ์ข้อมูลด้วยตัวอักษร THSarabun ขนาด 14” ลงในแบบฟอร์มทั้ง 3 ฉบับ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกทุกคนในทีมและอาจารย์ที่ปรึกษา

          3. ส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 ตุลาคม 2563

ปฏิทินกิจกรรม
 
นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3

          * กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และความเหมาะสม

สมัครได้ถึงวันนี้ – วันที่ 6 ตุลาคม 2563
ไม่ว่าสายสามัญหรือสายอาชีพก็เปลี่ยนโลกได้ทั้งนั้น!
“มาร่วมบ่มเพาะเป็นเมล็ดพันธุ์นวัตกรสร้างเสริมสุขภาพกับเรา”

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
 
          ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
          www.thaihealth.or.th/inno และ www.facebook.com/thaihealthinnoawards/

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3

สสส. ชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมสร้างสรรค์ "นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3" โพสต์เมื่อ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 14:59:12 975 อ่าน
TOP