x close

ทำฟันฟรี 21 ตุลาคม 2563 มีที่ไหนบ้าง จองคิวด่วน !

          วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติปี 2563 จะมีที่ไหนให้บริการทำฟันฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่าบ้าง ลองมาเช็กกัน
          วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ใครอยากลองไปตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน หรือขูดหินปูน ฟรี ! เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ลองมาเช็กสถานที่ให้บริการทำฟันฟรีปีนี้กันค่ะ เพราะแต่ละที่เปิดให้จองคิวและจำกัดจำนวนคนเข้ารับบริการด้วยนะคะ ใครไม่อยากเสียสิทธิ์ทำฟันฟรี 21 ตุลาคม 2563 ต้องรีบเลย

ทำฟันฟรี คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำฟันฟรี

          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการทำฟันฟรี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ โดยให้บริการตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินปูน ถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม และทันตกรรมเด็ก พร้อมกับมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกและมีหน่วยรับบริจาคโลหิตด้วย
 

          ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้ารับบริการต้องลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ที่เว็บไซต์ www.dt.mahidol.ac.th หรือลงทะเบียนผ่าน QR Code บนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะสิทธิ์จะครบ

          - ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย

          - กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย

          - กรณีผ่าฟันคุด หากอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีใบยินยอมและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย

          - 1 คน ต่อ 1 การรักษา

วิทยาเขตศาลายา
 • เวลาให้บริการ : เวลา 08.00-12.00 น.
 • สถานที่ : โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 • สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 0-2849-6600 ต่อ 2004, 2005
 • รับผู้ใหญ่ 240 ราย เด็ก 40 ราย
   

          * รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

ทำฟันฟรี

          ขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลาน (อายุไม่เกิน 12 ปี) เข้ารับบริการทางทันตกรรมฟรี 
ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 (จำนวน 80 ราย) 

          - กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย

          - กรณีผ่าฟันคุดต้องมีใบยินยอมและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย

          - 1 คน ต่อ 1 การรักษา

 • เปิดรับบัตรคิว เวลา 07.00-11.00 น. หรือจนกว่าจะครบจำนวน
 • สถานที่ : คลินิกทันตกรรมเด็ก ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สอบถามเพิ่มเติม : 0-2200-7778

          *รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำฟันฟรี คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทำฟันฟรี

          คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมฟรี (อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน) เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2563 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563

         เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า โดยเปิดลงทะเบียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคม 2563 หรือจนกว่าคิวจะครบตามจำนวน (ผู้ใหญ่ 500 ราย, เด็ก 80 ราย และผ่าฟันคุดไม่เกิน 45 ซี่)

          - ลงทะเบียนออนไลน์ ผ่าน Line official (สแกน QR Code บนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์)

          - ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย

          - กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย

          - กรณีผ่าฟันคุด หรือถอนฟัน หากอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีใบยินยอมและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย

          - 1 คน ต่อ 1 การรักษา

 • เวลาให้บริการ : เวลา 08.00-16.00 น.
 • สถานที่ : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 0-2218-8705 และ 0-2218-8635

     * ดาวน์โหลดหนังสือแสดงความยินยอมรับการตรวจรักษา คลิก
 

          * รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำฟันฟรี สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
ทำฟันฟรี

          สถาบันทันตกรรมบริการ อุดฟัน-ขูดหินปูน-ถอนฟัน ฟรี 250 ราย เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2563 

          - เปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางโทรศัพท์ โทร. 0-2150-5787 ต่อ 11203-04 ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวน
          - ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย
          - ผู้ป่วย 1 คน ต่อ 1 รายการรักษา

 • สถานที่ : สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ 
 • สอบถามเพิ่มเติม : 0-2150-5787 ต่อ 11203-04

          *รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำฟันฟรี กรมอนามัย
ทำฟันฟรี

          เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 คลินิกส่งเสริมสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกัน อาคาร 4 ชั้น 2 กรมอนามัย เปิดให้บริการตรวจฟัน อุด ถอน ขูดหินปูน และให้คำปรึกษา ฟรี!!! 

         - จำกัดจำนวน 80 คนแรกเท่านั้น 
         - ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย
         - สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีบิดา มารดา หรือผู้ปกครองพามาเท่านั้น
         - ผู้ป่วย 1 คน ต่อ 1 รายการรักษา

 • เปิดให้บริการเวลา 09.00-16.00 น.
 • สถานที่ : คลินิกส่งเสริมสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกัน อาคาร 4 ชั้น 2 กรมอนามัย
 • สอบถามเพิ่มเติม : 0-2590-4211

*รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำฟันฟรี คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

ทำฟันฟรี

          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดให้บริการทางทันตกรรมฟรี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 ทางคณะฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบตามจำนวน (รับจำนวนจำกัด ผู้ใหญ่ 200 ราย เด็ก 50 ราย)

    - ลงทะเบียนจองสิทธิ์ออนไลน์ คลิก
    - ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย
    - สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีบิดา มารดา หรือผู้ปกครองพามาเท่านั้น
    - ผู้ป่วย 1 คน ต่อ 1 รายการรักษา
 

 • สถานที่ : โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • สอบถามเพิ่มเติม : 0-2649-5000 ต่อ 11220

*รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำฟันฟรี คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

ทำฟันฟรี

          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ในวันพุธที่ 21 เดือนตุลาคม 2563 ณ คลินิกทันตกรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (วิทยาลัยเขตวัชรพล) เปิดรับการให้บริการทางทันตกรรม ตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (จำกัด 200 ราย)

          - จำกัดจำนวนรอบเข้า 100 ราย รอบบ่าย 100 ราย
          - ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย
          - กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย
          - กรณีผ่าฟันคุด หรือถอนฟัน หากอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีใบยินยอมและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย
          - 1 คน ต่อ 1 การรักษา

 • เปิดให้บริการเวลา 08.00-12.00  น. (รอบเช้า) และ 13.00-15.00 น. (รอบบ่าย)
 • สถานที่ : คลินิกทันตกรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (วิทยาลัยเขตวัชรพล)
 • สอบถามเพิ่มเติม : 0–2563-5251, 0-2563-5252

* รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำฟันฟรี โรงพยาบาลกลาง
ทำฟันฟรี

          โรงพยาบาลกลาง ให้บริการทำฟันฟรี ! (อุดฟัน - ขูดหินปูน - ถอนฟัน) จำนวน 100 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

          - จำกัดจำนวน 100 คนแรกเท่านั้น โดยยื่นบัตรตามสิทธิการรักษา และรอรับบัตรคิวที่ห้องทันตกรรม ชั้น 3 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป (จนกว่าคิวจะเต็ม)
          - ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย
          - สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีผู้ปกครองพามาด้วย
          - ผู้ป่วย 1 คน ต่อ 1 รายการรักษา

 • รับบัตรคิว 06.00 น. เป็นต้นไป (จนกว่าคิวจะเต็ม)
 • ปิดให้บริการเวลา 08.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าคิวจะเต็ม
 • สถานที่ : ห้องทันตกรรม ชั้น 3 โรงพยาบาลกลาง
 • สอบถามเพิ่มเติม : 0-2220-8000

*รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำฟันฟรี คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทำฟันฟรี

          เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้ารับการบริการทางทันตกรรมฟรี ทั้งอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด

          - ลงทะเบียนออนไลน์ ผ่าน QR CODE ตามโปสเตอร์ หรือทางโทรศัพท์ 0-7428-7620 เวลา 14.00-16.00 น. ภายในวันที่ 12-18 ตุลาคม 2563  
          - ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย
          - กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย
          - กรณีผ่าฟันคุด หรือถอนฟัน หากอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีใบยิมยอมและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย
          - 1 คน ต่อ 1 การรักษา
         - รับผู้ใหญ่ 240 ราย เด็ก 40 ราย

 • เวลาให้บริการ : เวลา 08.00-15.30 น.
 • สถานที่ : ณ หน้าอาคารโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้น G อาคาร 1    
 • สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 0-7428-7620
   

          * รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำฟันฟรี คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทำฟันฟรี

          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการทำฟันฟรี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 โดยสามารถตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน และถอนฟัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

          - กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย

          - 1 คน ต่อ 1 การรักษา

 • ลงทะเบียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 7-11 ตุลาคม 2563 ผ่าน QR CODE หรือ คลิก
 • เวลาให้บริการ : เวลา 08.00-15.30 น.
 • สถานที่ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตรงข้ามวัดสวนดอก)
 • รับจำนวน 100 รายต่อรอบ และเปิด 5 รอบ เท่านั้น
 • สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 0-5394-4440-1, 0-5322-2844
   

          * รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำฟันฟรี คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ทำฟันฟรี

          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการตรวจช่องปาก ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563 

    - ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน QR Code บนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
    - ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย
    - สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีบิดา มารดา หรือผู้ปกครองพามาด้วย
    - ผู้ป่วย 1 คน ต่อ 1 รายการรักษา

 • เปิดรับบัตรคิวเวลา 07.00-14.00 น.
 • เข้ารับการรักษาเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
 • สถานที่ : อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จ. เชียงราย
 • สอบถามเพิ่มเติม : 0-5391-3333

*รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำฟันฟรี คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

ทำฟันฟรี

          เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญบุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไป เข้ารับบริการตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินปูน ถอนฟัน อุดฟัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

- ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย
- ผู้ป่วย 1 คน ต่อ 1 รายการรักษา

 • เปิดให้บริการเวลา 08.30-15.30 น.
 • สถานที่ : อาคาร 1 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • สอบถามเพิ่มเติม : 0-5446-6666 ต่อ 4701

*รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำฟันฟรี โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 
ทำฟันฟรี

          ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการทันตกรรม เนื่องในวันทันตสาธารณสุข 21 ตุลาคม 2563 ให้บริการ ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ฟรี !

          - ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย
          - สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีบิดา มารดา หรือผู้ปกครองพามาเท่านั้น
          - ผู้ป่วย 1 คน ต่อ 1 รายการรักษา

 • เปิดรับบัตรคิว 08.00-14.00 น.
 • เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าคิวจะเต็ม
 • สถานที่ : - คลินิกทันตกรรมศูนย์สุขภาพเมืองพิษณุโลก 
                 - คลินิกทันตกรรมศูนย์สุขภาพเมืองพิษณุโลก (บึงแก่งใหญ่)
                 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เครือข่าย โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
 • สอบถามเพิ่มเติม : 0-5527-0300 ต่อ 15406

*รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำฟันฟรี ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ทำฟันฟรี

          เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 งานทันตกรรมเปิดให้บริการตรวจฟัน อุด ถอน ขูดหินปูน และให้คำปรึกษา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

          - จำกัดจำนวน 30 คนแรกเท่านั้น 
          - ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย
          - สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีบิดา มารดา หรือผู้ปกครองพามาเท่านั้น
          - ผู้ป่วย 1 คน ต่อ 1 รายการรักษา

 • เปิดให้บริการเวลา 08.00-11.00 น.
 • สถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 
 • สอบถามเพิ่มเติม : 0-5599-3000 ต่อ 124

*รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำฟันฟรี คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ทำฟันฟรี

          งานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บริการทางทันตกรรมฟรี และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยให้บริการถอนฟัน ให้ความรู้ด้านทันตศึกษา นิทรรศการงานทันตสาธารณสุข โดยในปีนี้ของดให้บริการขูดหินปูนและอุดฟัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 

          - ให้บริการเวลา 08.30-14.00 น. 
          - ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย
          - กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย
          - กรณีผ่าฟันคุด หรือถอนฟัน หากอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีใบยินยอมและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย
          - 1 คน ต่อ 1 การรักษา 

 • สถานที่ : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สอบถามเพิ่มเติม : 0-4320-3704

          *รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำฟันฟรี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ทำฟันฟรี

          โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จัดกิจกรรมเนื่องในวัน "ทันตสาธารณสุขแห่งขาติ" เปิดให้ประชาชนเข้ารับบริการอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563

          - ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย
          - สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีบิดา มารดา หรือผู้ปกครองพามาด้วย
          - ผู้ป่วย 1 คน ต่อ 1 รายการรักษา

 • รับบัตรคิว 08.00-11.00 น.
 • เปิดให้บริการเวลา 08.30-15.00 น.
 • สถานที่ : - กลุ่มงานทันตกรรม1 ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราช                     
                 - คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลหัวทะเล
 • สอบถามเพิ่มเติม : 0-4423-5000

*รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำฟันฟรี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์
จังหวัดสมุทรปราการ

ทำฟันฟรี

          เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์ เปิดให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวน 30 ราย (ช่วงเช้า 20 ราย ช่วงบ่าย 10 ราย)

 • เปิดรับบัตรคิว : 07.30 น. จนกว่าสิทธิ์จะเต็ม
 • 1 คน ต่อ 1 การรักษา
 • สถานที่ : แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ
 • สอบถามเพิ่มเติม : 0-2385-4141
   

          * รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำฟันฟรี โรงพยาบาลระยอง
ทำฟันฟรี

          กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลระยอง เปิดให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ เคลือบหลุมร่องฟัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทุกสิทธิการรักษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2563

 • เริ่มแจกบัตรคิว : 07.00-11.30 น.
 • สถานที่ : ห้องทันตกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก
 • สอบถามเพิ่มเติม : 0-3861-1104 ต่อ 2060 หรือ 0-8075-9933-9
   

          * รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำฟันฟรี โรงพยาบาลวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

ทำฟันฟรี

          กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร เปิดให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบหลุมร่องฟัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2563 โดย 1 คน ต่อ 1 การรักษา

 • เวลาให้บริการ : 08.30-15.00 น.
 • สถานที่ : แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
 • สอบถามเพิ่มเติม : 0-5669-5032 ต่อ 108
   

          * รายละเอียดเพิ่มเติม
 

ทำฟันฟรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ตำบลกะฮาด จ.ชัยภูมิ

ทำฟันฟรี

          วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ห้องทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลกะฮาด ให้บริการทันตกรรมฟรีทุกสิทธิการรักษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องใน "วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ" และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยให้บริการตรวจฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน อุดฟัน และทันตกรรมเด็ก (เคลือบหลุมร่องฟัน, ทาฟลูออไรด์วาร์นิช)          

          - ให้บริการเวลา 08.30-15.30 น. 
          - ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย
          - กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย
          - กรณีผ่าฟันคุด หรือถอนฟัน หากอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีใบยินยอมและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย
          - 1 คน ต่อ 1 การรักษา

 • สถานที่ : ห้องทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลกะฮาด     
 • สอบถามเพิ่มเติม : 0-9858-5823-5
   
          *รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำฟันฟรี ศูนย์บริการสาธารณสุข

กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน

ทำฟันฟรี

          งานทันตกรรม กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน จัดบริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

          - ให้บริการเวลา 09.00-15.00 น. 
          - ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย
          - กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย
          - กรณีผ่าฟันคุด หรือถอนฟัน หากอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีใบยินยอมและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย
          - 1 คน ต่อ 1 การรักษา
      

 • สถานที่ : ห้องทันตกรรมของศูนย์บริการสาธารณสุข
 • สอบถามเพิ่มเติม : 0-5352-5776 ต่อ 314 

          *รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำฟันฟรี

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จ. นราธิวาส

ทำฟันฟรี

          ขอเชิญรับบริการทันตกรรม ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลุออไรด์ จำนวน 80 รายต่อวัน ระหว่างวันที่ 14-21 ตุลาคม 2563 และยังมีกิจกรรมทางทันตสุขภาพให้ร่วมสนุกพร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย

          - ลงทะเบียนและรับบัตรคิวเวลา 07.00 น. เป็นต้นไป
          - ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย
          - กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย
          - กรณีผ่าฟันคุด หรือถอนฟัน หากอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีใบยินยอมและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย
          - 1 คน ต่อ 1 การรักษา    

 • สถานที่ : ตึกเฉลิมราชย์ ชั้น 1 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
 • สอบถามเพิ่มเติม : 0-7351-0452

          *รายละเอียดเพิ่มเติม

*หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 19 ตุลาคม 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เฟซบุ๊ก สร้างเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มวัยทำงานในสถานประกอบการจังหวัดระยอง
เฟซบุ๊ก หน่วยงานทันตกรรม โรงพยาบาลวังทรายพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์
เฟซบุ๊กสโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เฟซบุ๊กโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส

เฟซบุ๊ก รพ. สต. ตำบลกะฮาด
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
ทำฟันฟรี 21 ตุลาคม 2563 มีที่ไหนบ้าง จองคิวด่วน ! โพสต์เมื่อ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 16:11:39 34,689 อ่าน
TOP