ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


          กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในประชากรทุกวัย โดยมีคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมดูแลการดำเนินงานของกองทุนให้ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

          สสส. มีผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพคนหนึ่งซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จากการสรรหาของคณะอนุกรรมการสรรหาผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า ๒ วาระไม่ได้ เป็นผู้บริหารกิจการของกองทุน

          เนื่องจากตำแหน่งผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จะว่างลงในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ขึ้นเพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสม  และเสนอคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

          ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอาจยื่นสมัครด้วยตนเอง หรือได้รับการเสนอชื่อก็ได้ ในกรณีได้รับการเสนอชื่อ ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องให้ความยินยอมด้วย ทั้งนี้ การสมัครหรือการเสนอชื่อจะยื่นด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โพสต์เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:41:31 2,112 อ่าน
TOP