x close

Pfizer Sinovac หรือ Sinopharm เด็ก-วัยรุ่นควรฉีดวัคซีนยี่ห้อไหน ใช้สูตรอะไร ?

           สูตรฉีดวัคซีนโควิดสำหรับเด็กอายุ 5 ขวบขึ้นไป จนถึงวัยรุ่นอายุ 18 ปี ควรฉีดแบบไหน ยี่ห้ออะไร ถ้าเคยติดโควิดแล้วต้องฉีดวัคซีนอีกไหม มาอ่านคำแนะนำ

          การฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ต้องเร่งเดินหน้า หลังพบการติดเชื้อเพิ่มเป็นสัดส่วนที่สูงขึ้นจากการระบาดของสายพันธุ์เดลตาและโอมิครอน เนื่องจากส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกัน โดยปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อนุมัติวัคซีนโควิดสำหรับเด็กแล้ว จำนวน 3 ยี่ห้อ คือ

     1. วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ฝาสีส้ม เป็นวัคซีนชนิด mRNA ใช้สำหรับเด็กอายุ 5-11 ขวบ (ขึ้นทะเบียนวันที่ 20 ธันวาคม 2564)

     2. วัคซีนซิโนแวค (Sinovac) เป็นวัคซีนเชื้อตาย ใช้สำหรับเด็กอายุ 6 ขวบขึ้นไป (ขึ้นทะเบียนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565)

     3. วัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm)  เป็นวัคซีนเชื้อตาย ใช้สำหรับเด็กอายุ 6 ขวบขึ้นไป (ขึ้นทะเบียนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565)

          ถึงตรงนี้พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนคงมีคำถามว่า แล้วลูกหลานของเราจะต้องเลือกฉีดวัคซีนยี่ห้อไหน ชนิดใดถึงจะเหมาะสม ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย จึงได้ออกคำแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับเด็กและวัยรุ่น (ฉบับที่ 5) สรุปเป็นแนวทางได้ดังต่อไปนี้

วัคซีนเด็กอายุ 5 ขวบขึ้นไป ถึงไม่เกิน 12 ปี
สูตรฉีดวัคซีนเด็ก-วัยรุ่น

วัคซีนหลัก : ไฟเซอร์ 2 เข็ม

           ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ แนะนำให้เด็กอายุ 5 ขวบ แต่ไม่เกิน 12 ปี ฉีดวัคซีนชนิด mRNA คือ ไฟเซอร์ เป็นลำดับแรก โดยมีแนวทางดังนี้

 • ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีส้ม แถบสีส้ม ขนาด 10 ไมโครกรัม ปริมาณ 0.2 มิลลิลิตร จำนวน 2 เข็มเข้ากล้ามเนื้อ
 • ฉีดเข็มที่ 1 และ 2 ห่างกัน 8 สัปดาห์ เนื่องจากพบว่าทำให้ระดับภูมิคุ้มกันหลังฉีดเข็ม 2 สูงขึ้น มีระยะเวลาป้องกันโรคนานขึ้น และลดความเสี่ยงการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้

วัคซีนทางเลือก : สูตรไขว้ซิโนแวคหรือซิโนฟาร์ม + ไฟเซอร์

          สำหรับเด็กที่มีอายุ 6 ขวบขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ปี สามารถพิจารณาใช้วัคซีนชนิดเชื้อตาย คือ ซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม เป็นวัคซีนทางเลือกในเข็มที่ 1 ได้ จากนั้นจึงฉีดเข็มที่ 2 เป็นไฟเซอร์ ตามแนวทางดังนี้

 • เข็มที่ 1 ฉีดวัคซีนซิโนแวค ขนาด 3 ไมโครกรัม (0.5 มิลลิลิตร) หรือ ซิโนฟาร์ม 4 ไมโครกรัม (0.5 มิลลิลิตร) เข้ากล้ามเนื้อ
 • เข็มที่ 2 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีส้ม แถบสีส้ม ขนาด 10 ไมโครกรัม (0.2 มิลลิลิตร) เข้ากล้ามเนื้อ
 • เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 มีระยะห่างกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ซึ่งพบว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ใกล้เคียงกับการฉีดวัคซีนชนิด mRNA ไฟเซอร์ 2 เข็ม

หมายเหตุ : ทางราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ ไม่แนะนำให้ฉีดซิโนแวค 2 เข็ม หรือซิโนฟาร์ม 2 เข็ม หรือชนิด mRNA เข็มแรกแล้วตามด้วยเชื้อตายเป็นเข็มที่ 2 เนื่องจากได้ระดับภูมิคุ้มกันไม่เพียงพอสำหรับการป้องกันโควิดสายพันธุ์โอมิครอน

วัคซีนโควิดสำหรับอายุ 12 ปี ถึงไม่เกิน 18 ปี
สูตรฉีดวัคซีนเด็ก-วัยรุ่น

วัคซีนหลัก : ไฟเซอร์ 2 เข็ม

          โดยฉีดสูตรเดียวกับผู้ใหญ่ ดังนี้

 • ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีม่วง แถบสีม่วง ขนาด 30 ไมโครกรัม ปริมาณ 0.3 มิลลิลิตร จำนวน 2 เข็มเข้ากล้ามเนื้อ

 • ฉีดเข็มที่ 1 และ 2 ห่างกัน 8 สัปดาห์ เนื่องจากพบว่าทำให้ระดับภูมิคุ้มกันหลังฉีดเข็ม 2 สูงขึ้น มีระยะเวลาป้องกันโรคนานขึ้น และลดความเสี่ยงการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้

วัคซีนทางเลือก : สูตรไขว้ซิโนแวคหรือซิโนฟาร์ม + ไฟเซอร์

          วัยรุ่นอายุ 12 ปีขึ้นไป สามารถเลือกฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตาย คือ ซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม เป็นวัคซีนทางเลือกในเข็มที่ 1 ได้เช่นกัน จากนั้นจึงฉีดเข็มที่ 2 เป็นไฟเซอร์ ดังนี้

 • เข็มที่ 1 ฉีดวัคซีนซิโนแวค ขนาด 3 ไมโครกรัม (0.5 มิลลิลิตร) หรือ ซิโนฟาร์ม 4 ไมโครกรัม (0.5 มิลลิลิตร) เข้ากล้ามเนื้อ

 • เข็มที่ 2 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีม่วง แถบสีม่วง ขนาด 30 ไมโครกรัม (0.3 มิลลิลิตร) เข้ากล้ามเนื้อ

 • เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 มีระยะห่างกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์

วัคซีนเข็มที่ 3

          นอกจากนี้ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ ยังแนะนำให้วัยรุ่นอายุ 12 ปีขึ้นไป ถึงไม่เกิน 18 ปี ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ กระตุ้นเป็นเข็มที่ 3 เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด 19 โดยมีคำแนะนำดังนี้

 • เด็กที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ ครบ 2 เข็มแล้ว 4-6 เดือน ควรฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้น โดยใช้วัคซีนไฟเซอร์ ขนาด 30 ไมโครกรัม
 • แนะนำให้ฉีดในเด็กกลุ่มเสี่ยงก่อนเป็นลำดับแรก คือ เด็กที่เป็นโรคอ้วน และโรคประจำตัวอื่น ๆ ที่เสี่ยงต่อโรคโควิดชนิดรุนแรง เช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคเบาหวาน ฯลฯ
 • เด็กที่เคยฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตาย เช่น ซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม ครบแล้ว 2 เข็ม แนะนำให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับการรับรองตามช่วงอายุอีก 1 เข็ม โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ภายหลังการฉีดเข็มที่ 2 เพื่อกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อเชื้อกลายพันธุ์
เคยติดโควิดแล้วควรฉีดวัคซีนอย่างไร

สำหรับเด็กที่เคยติดโควิด 19 และยังไม่เคยได้วัคซีน

           แนะนำให้ฉีดวัคซีน 2 เข็ม ห่างกัน 8-12 สัปดาห์ โดยฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรก นับจากวันที่เริ่มมีอาการป่วยโควิด หรือถ้าใครไม่มีอาการ ให้นับจากวันที่ตรวจพบเชื้ออย่างน้อย 12 สัปดาห์

สำหรับเด็กที่เคยฉีดวัคซีน 1 เข็ม แล้วติดโควิด 19

            แนะนำให้ฉีดวัคซีนเพิ่มอีก 1 เข็ม นับจากวันที่เริ่มมีอาการป่วยโควิด หรือถ้าใครไม่มีอาการ ให้นับจากวันที่ตรวจพบเชื้ออย่างน้อย 12 สัปดาห์

สำหรับเด็กที่เคยฉีดวัคซีน 2 เข็ม แล้วติดโควิด 19

           ยังไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนเพิ่ม
           แม้เด็กที่ติดเชื้อจะมีอาการไม่รุนแรง แต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือ พบการเกิดภาวะมิสซี (MIS-C) ในกลุ่มเด็กที่หายป่วยโควิด โดยภาวะนี้ทำให้เกิดการอักเสบในอวัยวะหลายระบบของร่างกาย ซึ่งบางรายอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้นการฉีดวัคซีนจึงเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะป้องกันการติดเชื้อให้กับเด็ก ๆ

บทความที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนเด็ก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
Pfizer Sinovac หรือ Sinopharm เด็ก-วัยรุ่นควรฉีดวัคซีนยี่ห้อไหน ใช้สูตรอะไร ? อัปเดตล่าสุด 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16:48:43 4,877 อ่าน
TOP