สธ. สั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยา 70 ยี่ห้อดัง หวั่นอันตรายถึงแก่ชีวิต

ยา

          สธ. สั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยา 70 ยี่ห้อดัง ที่มีส่วนผสมของยาฟีนิลบิวตาโซน ชี้ส่งผลให้เกิดภาวะโลหิตจาง ไขกระดูกฝ่อ เม็ดเลือดขาวต่ำ เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต

          เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คําสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1435/2560  เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตํารับยา โดยระบุว่า ด้วยปรากฏข้อมูลทางวิชาการว่า ยาฟีนิลบิวตาโซน (Phenylbutazone) เป็นสาเหตุการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง เนื่องจากอาจส่งผลให้เกิดโรคโลหิตจางจากภาวะไขกระดูกฝ่อ (aplastic anaemia) และเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต่ํา (agranulocytosis) ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตได้

          ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคําแนะนําของคณะกรรมการยาในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 จึงมีคําสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยาสําหรับมนุษย์ที่มีตัวยาฟีนิลบิวตาโซน (Phenylbutazone) เป็นส่วนประกอบ จํานวน 70 ตํารับ ตามบัญชีแนบท้าย

          อนึ่ง หากผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคําสั่งนี้ สามารถใช้สิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ โดยให้ทําคําฟ้องเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนี้

          สำหรับบัญชีแนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1435/2560 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำรับยา มีดังนี้

ลำดับ - เลขทะเบียนตำรับยา - ชื่อการค้า - ผู้รับอนุญาต

          1. 1A 1404/27 BUTAZONE ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส พี ลาบอราตอรี่
          2. 1A 1568/27 CHANETAZONE TABLETS ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาการเภสัช
          3. 1A 418/28 LEOPHEN บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด
          4. 1A 640/28 PANTAZONE บริษัท พิคโก้ฟาร์มา จำกัด
          5. 1A 737/28 PHENTAZONE บริษัท โรงงานผลิตเวชภัณฑ์ชินต้าเทรดดิ้ง (1971) จำกัด
          6. 1A 773/28 RUMAZONE บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ จำกัด
          7. 1A 755/28 FOB-CIN ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาการเภสัช
          8. 1A 953/28 PANTAZONE บริษัท พิคโก้ฟาร์มา จำกัด
          9. 1A 1054/28 NITROCIN CAPSULES FLYING CROCODILE ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาการเภสัช
          10. 1A 1010/28 CHANETAZONE TABLETS ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาการเภสัช
          11. 1A 1114/28 NITROCIN CAPSULES FLYING CROCODILE ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาการเภสัช
          12. 1A 1333/28 RUMACAP บริษัท แอคดอน จำกัด
          13. 1A 1506/28 PANTAZONE บริษัท พิคโก้ฟาร์มา จำกัด
          14. 1A 1626/28 BUTA PEE DEE 84 บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
          15. 1A 1742/28 PHENYLBUTAZONE TABLETS บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
          16. 1A 1819/28 PHENYBUTAZONE TABLETS บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
          17. 1A 1820/28 PHENYBUTAZONE TABLETS บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
          18. 1A 1880/28 BUTAZONE ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส พี ลาบอราตอรี่
          19. 1A 1922/28 PHENYLBUTAZONE TABLETS บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
          20. 1A 2044/28 NITROCIN TABLETS FLYING CROCODILE ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาการเภสัช
          21. 1A 2125/28 BUTAZONE ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส พี ลาบอราตอรี่
          22. 1A 2202/28 NITROCIN TABLETS FLYING CROCODILE ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาการเภสัช
          23. 1A 2315/28 LORADEE บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
          24. 1A 2678/28 SUGRARINE ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวบราเดอร์ส
          25. 1A 2/29 PYRAZOLONE บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
          26. 1A 139/29 PHENBUTA CAP. บริษัท ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล จำกัด
          27. 1A 476/29 PANTAZONE บริษัท พิคโก้ฟาร์มา จำกัด
          28. 1A 495/29 PYRAZOLONE TABLET บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
          29. 1A 1319/29 PHENYLBUTAZONE TABLETS บริษัท แอคดอน จำกัด
          30. 1A 2658/29 PHENYLBUTAZONE TABLETS ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาการเภสัช
          31. 1A 541/30 BUTAPYRIN TABLETS บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด
          32. 1A 910/30 PHENYL บริษัท เอเชี่ยนยูเนี่ยนแล็บบอราตอรี่ จำกัด
          33. 1A 1039/30 BUTAPYRIN TABLETS บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด
          34. 1A 1505/30 PHENYLBUTAZONE บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด
          35. 1A 1765/30 PHENAZONE บริษัท โรงงานผลิตเวชภัณฑ์ชินต้าเทรดดิ้ง (1971) จำกัด
          36. 1A 1829/30 PHENYLBUIAZONE TABLETS B.P. 1973 บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
          37. 1A 1831/30 PHENYLBUTAZONE TABLETS B.P.1973 บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
          38. 1A 1990/30 PHENAZONE บริษัท โรงงานผลิตเวชภัณฑ์ชินต้าเทรดดิ้ง (1971) จำกัด
          39. 1A 1828/30 PHENYLBUTAZONE TABLETS B.P.1973 บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
          40. 1A 2138/30 BUTAZONE-100 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส พี ลาบอราตอรี่
          41. 1A 627/31 PREZORINE บริษัท วี.เอส.ฟาร์ม่า (1971) จำกัด
          42. 1A 918/32 PHENYLBUTAZ0NE WHITE ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเลิศสิงห์เภสัชกรรม
          43. 1A 522/33 PHENAZONE บริษัท โรงงานผลิตเวชภัณฑ์ชินต้าเทรดดิ้ง (1971) จำกัด
          44. 1A 252/34 RUMATAB บริษัท แอคดอน จำกัด
          45. 1A 362/36 PHENBUTA CAP บริษัท ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล จำกัด
          46. 1A 478/42 RUMAZONE TABLETS บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ จำกัด
          47. 1A 65/43 PHENYLBUTAZONE บริษัท บุคคโลเทรดดิ้ง จำกัด
          48. 1A 257/44 RUMATAB GREEN บริษัท แอคดอน จำกัด
          49. 1A 1111/44 PHENYLBUTAZONE บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด
          50. 1A 62/46 PHENYLBUTAZONE TABLETS บริษัท เภสัชกรรม เค.บี. จำกัด
          51. 1A 218/46 PHENYLBUTAZONE TABLETS บริษัท เภสัชกรรม เค.บี. จำกัด
          52. 1A 350/46 K.B.TAZONE บริษัท เภสัชกรรม เค.บี. จำกัด
          53. 1A 138/55 BUMATIC TABLETS บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ เมดิคอล จำกัด
          54. 1A 280/55 BUMATIC บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ เมดิคอล จำกัด
          55. 1A 376/55 PHENBUTA WHITE 200 บริษัท ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
          56. 1A 377/55 PHENBUTA ORANGE 200 บริษัท ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล จำกัด
          57. 1A 378/55 PHENBUTA WHITE 100 บริษัท ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล จำกัด
          58. 1A 379/55 PHENBUTA YELLOW 200 บริษัท ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล จำกัด
          59. 1A 554/56 BUTACIN บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด (สาขาพระราม 2)
          60. 1A 68/57 PHENYLBUTAZONE TABLETS(SUGAR COATED TABLET) บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
          61. 1A 180/58 DINOPHEN (CAPSULES) ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานมิลาโน
          62. 1A 318/58 PHENYLBUTAZONE TABLETS บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
          63. 1A 329/58 PHENYLBUTAZONE TABLETS บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
          64. 1A 345/58 PHENYLBUTAZONE บริษัท บุคคโลเทรดดิ้ง จำกัด
          65. 1A 372/58 PHENYLBUTAZONE TABLETS บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
          66. 1A 373/58 PHENYLBUTAZONE TABLETS บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
          67. 1A 374/58 PHENSONIL TABLETS บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
          68. 1A 383/58 PHENYLBUTAZONE TABLETS บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
          69. 1A 384/58 PHENSONIL TABLETS บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
          70. 1A 405/58 PHENYLBUTAZONE TABLETS บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด


ภาพและข้อมูลจาก เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สธ. สั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยา 70 ยี่ห้อดัง หวั่นอันตรายถึงแก่ชีวิต โพสต์เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:14:29 5,929 อ่าน
TOP