x close

หน้ากากอนามัย ยี่ห้อไหนผ่าน-ไม่ผ่านเกณฑ์ มาเช็กผลทดสอบจากสภาองค์กรของผู้บริโภค

          เปิดผลการทดสอบมาตรฐานหน้ากากอนามัย 60 ยี่ห้อ โดยสภาองค์กรของผู้บริโภค พบว่ามีถึง 41 ยี่ห้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

          หน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่วางขายอยู่ในปัจจุบันมีให้เลือกหลายยี่ห้อ หลายราคา แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่า หน้ากากอนามัยยี่ห้อไหนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ดังนั้น ทางสภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) จึงได้สุ่มตัวอย่างหน้ากากอนามัยที่วางขายตามร้านค้าทั่วไป จำนวน 60 ยี่ห้อ มาทดสอบในห้องปฏิบัติการ โดยมีเกณฑ์ทดสอบคือ
  • ทดสอบประสิทธิภาพการกรองอนุภาคขนาดเล็ก (Filter Efficiency) ขนาด 0.1 ไมครอน และอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน
  • ทดสอบความสามารถในการซึมผ่านของอากาศ (Air Permeability) หรือการทดสอบด้านการหายใจ (Pressure Difference) โดยพิจารณาจากค่าผลต่างความดัน ยิ่งมีตัวเลขน้อยแสดงว่ายิ่งหายใจสะดวก

          สำหรับการทดสอบมาตรฐานจะแบ่งหน้ากากอนามัยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

          1. หน้ากากอนามัยระดับใช้งานทั่วไป จำนวน 14 ยี่ห้อ 
          2. หน้ากากอนามัยระดับใช้งานด้านการแพทย์ทั่วไป (Medical Grade) และหน้ากากอนามัยระดับใช้งานด้านการแพทย์ด้านศัลยกรรม (Surgical Grade) จำนวน 27 ยี่ห้อ 
          3. หน้ากากกลุ่มอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ มาตรฐาน N95 หรือ KN95 จำนวน 19 ยี่ห้อ 


          ทั้งนี้ พบว่า 2 ใน 3 ของหน้ากากอนามัยที่สุ่มทดสอบ หลายยี่ห้อไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มอก. เราลองมาตรวจสอบกันว่ามียี่ห้อใดที่ผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์บ้าง

หน้ากากอนามัยระดับใช้งานทั่วไป  
หน้ากากอนามัย

          ตามมาตรฐาน มอก. 2424-2562 กำหนดให้หน้ากากอนามัยมีประสิทธิภาพการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ค่าผลต่างความดันไม่เกิน 4.0 mm H2O/cm2 (ยิ่งได้ค่าน้อย ยิ่งหายใจสะดวก) ซึ่งจากการสุ่มตรวจสอบ 14 ยี่ห้อ ได้ผลดังนี้

หน้ากากอนามัยที่ผ่านเกณฑ์ มีทั้งหมด 3 ยี่ห้อ

          1. LOC : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.36 มีค่าผลต่างความดัน 3.11 ราคาประมาณ 1.80 บาท

          2. Medicare Plus : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 95.02 มีค่าผลต่างความดัน 3.11 ราคาประมาณ 2.50 บาท

          3. Iris Ohyama : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.47 มีค่าผลต่างความดัน 3.11 ราคา 2.90 บาท (ผ่านเกณฑ์แต่ไม่เป็นไปตามที่โฆษณา เนื่องจากมีการโฆษณาว่ามีประสิทธิภาพการกรองอนุภาค (PFE 99%) แต่ผลทดสอบที่ออกมาพบว่ามีประสิทธิภาพการกรองอนุภาค 0.1 ไมครอน เพียงร้อยละ 97.47)

หน้ากากอนามัยที่ไม่ผ่านเกณฑ์ มีทั้งหมด 11 ยี่ห้อ

          1. Zion : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 99.05 มีค่าผลต่างความดัน 6.22 ราคาประมาณ 1.70 บาท

          2. Lepono : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.84 มีค่าผลต่างความดัน 5.18 ราคาประมาณ 2.50 บาท

          3. Bestsafe : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.38 มีค่าผลต่างความดัน 6.18 ราคาประมาณ 1.70 บาท

          4. I-Tec : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.09 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 2.40 บาท

          5. 3M : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.91 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 2.50 บาท

          6. Asproni : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 96.70 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 7.30 บาท

          7. Fidens (กล่องชมพู-ขาว) : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 96.23 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคาประมาณ 2 บาท

          8. Life Mask : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 95.88 มีค่าผลต่างความดัน 6.22 ราคาประมาณ 1.70 บาท

          9. Microtex : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 91.34 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคาประมาณ 1.40 บาท

          10. Lanzhi : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 89.15 มีค่าผลต่างความดัน 1.04 ราคาประมาณ 1.70 บาท

          11. Yamada : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.49 มีค่าผลต่างความดัน 5.18 ราคาประมาณ 2 บาท  

หน้ากากอนามัยระดับใช้งานด้านการแพทย์ทั่วไป
หน้ากากอนามัย

         สำหรับหน้ากากอนามัยระดับใช้งานด้านการแพทย์ทั่วไป (Medical Grade) และหน้ากากอนามัยระดับใช้งานด้านการแพทย์ด้านศัลยกรรม (Surgical Grade) ที่ได้มาตรฐาน ต้องมีประสิทธิภาพการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ค่าผลต่างความดันไม่เกิน 5.0 mm H2O/cm2 โดยจากการตรวจสอบ 27 ยี่ห้อ ได้ผลลัพธ์คือ

หน้ากากอนามัยที่ผ่านเกณฑ์ มีทั้งหมด 3 ยี่ห้อ

          1. Nam Ah : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.55 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 1.70 บาท

          2. Double A Care : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 99.04 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 2.50 บาท

          3. TCH : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.19 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคาประมาณ 1.80 บาท

หน้ากากอนามัยที่ไม่ผ่านเกณฑ์ มีทั้งหมด 24 ยี่ห้อ

          1. Next Health : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.70 มีค่าผลต่างความดัน 5.18 ราคา 2 บาท

          2. Union Beef : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.63 มีค่าผลต่างความดัน 8.29 ราคา 19.50 บาท

          3. Fidens (กล่องชมพูเข้ม) : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.62 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 2.40 บาท

          4. Live SEF : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 96.92 มีค่าผลต่างความดัน 3.11 ราคา 2.50 บาท

          5. Welcare : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 96.91 มีค่าผลต่างความดัน 3.11 ราคา 2.50 บาท (เป็นหนึ่ง 1 ใน 60 ยี่ห้อ ที่ระบุว่าได้รับมาตรฐาน มอก. 2424-2562)

          6. Nice Mask : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.43 มีค่าผลต่างความดัน 5.18 ราคาประมาณ 2 บาท

          7. Topvalue Bestprice : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.29 มีค่าผลต่างความดัน 5.18 ราคาประมาณ 3.20 บาท

          8. Medimask : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.05 มีค่าผลต่างความดัน 5.18 ราคา 2.40 บาท

          9. Betex : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.72 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 2.20 บาท

          10. Fresh Plus (กล่องสีฟ้า) : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.62 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 1.80 บาท

          11. เคนโกะ : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.40 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคาประมาณ 4.90 บาท

          12. G lucky : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 96.92 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 2.20 บาท

          13. Hyguard : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 96.85 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 2.40 บาท

          14. Hi-care : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 93.90 มีค่าผลต่างความดัน 2.07 ราคา 3.30 บาท

          15. Fresh Plus (กล่องสีเขียว) : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.10 มีค่าผลต่างความดัน 3.11 ราคาประมาณ 1.80 บาท

          16. Fresh Plus (กล่องสีน้ำเงิน) : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.81 มีค่าผลต่างความดัน 6.22 ราคาประมาณ 1.80 บาท

          17. KSG (ซองเขียวเข้ม) : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.46 มีค่าผลต่างความดัน 5.18 ราคา 2.50 บาท

          18. KF (ซอง) : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.88 มีค่าผลต่างความดัน 3.11 ราคา 2.50 บาท

          19. Miss Med : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.78 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 1.90 บาท

          20. Exta : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.73 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 2.50 บาท

          21. KF (กล่อง) : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.50 มีค่าผลต่างความดัน 3.11 ราคาประมาณ 2.20 บาท

          22. Watsons : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.36 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคาประมาณ 2 บาท

          23. Nice Mask (กล่องสีเขียวอ่อน) : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 95.19 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคาประมาณ 1.70 บาท

          24. Safe & Care : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.94 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 2.50 บาท

หน้ากากมาตรฐาน N95 หรือ KN95
หน้ากากอนามัย

          ในส่วนของหน้ากากที่ระบุว่าเป็นกลุ่มอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ มาตรฐาน N95 หรือ KN95 ตามมาตรฐาน มอก. 2480-2562 กำหนดประสิทธิภาพการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ผลต่างความดันไม่เกิน 35 mmH2O จากการตรวจสอบ 19 ยี่ห้อ พบว่า...

หน้ากากอนามัยที่ผ่านเกณฑ์ มีทั้งหมด 7 ยี่ห้อ

           1. Minicare : กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 99.35 มีค่าผลต่างความดัน 20.32 ราคา 12.50 บาท

           2. ตรางู : กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 99.3 มีค่าผลต่างความดัน 25.4 ราคา 43.30 บาท

           3. One care : กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 99.25 มีค่าผลต่างความดัน 25.4 ราคา 9.90 บาท

           4. 3M : กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 99.24 มีค่าผลต่างความดัน 15.24 ราคา 39 บาท

           5. Welcare Black Edition : กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.8 มีค่าผลต่างความดัน 20.32 ราคา 7 บาท

           6. Ease mask zero Edition : กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.75 มีค่าผลต่างความดัน 20.32 ราคา 20.40 บาท

           7. Pharmatek : กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.21 มีค่าผลต่างความดัน 10.16 ราคา 5 บาท

หน้ากากอนามัยที่ผ่านเกณฑ์ แต่ไม่เป็นไปตามโฆษณา มีทั้งหมด 6 ยี่ห้อ

         1. ไคเทคิ การ์ด รุ่นซาวายากะ : กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.16 มีค่าผลต่างความดัน 15.24 ราคาประมาณ 13 บาท

         2. Ease Mask Zero (Alco) : กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.05 มีค่าผลต่างความดัน 20.32 ราคา 35 บาท

         3. KSG (ซองเขียวอ่อน) : กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.89 มีค่าผลต่างความดัน 16.26 ราคาประมาณ 10 บาท

         4. Unicharm : กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.24 มีค่าผลต่างความดัน 10.16 ราคา 18.25 บาท

         5. Watsons : กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 96.79 มีค่าผลต่างความดัน 20.32 ราคา 3.90 บาท

         6. Link care : กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 95.48 มีค่าผลต่างความดัน 10.16 ราคา 35 บาท

หน้ากากอนามัยที่ไม่ผ่านเกณฑ์ มีทั้งหมด 6 ยี่ห้อ

          1. Cuwin Mask : กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 99.98 มีค่าผลต่างความดัน 45.72 ราคา 26 บาท

          2. Cuwin Mask (True Shopping) : กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 99.97 มีค่าผลต่างความดัน 40.64 ราคา 26 บาท

          3. Mini care : กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 99.95 มีค่าผลต่างความดัน 50.8 ราคา 32 บาท

          4. Pharmatek : กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 99.74 มีค่าผลต่างความดัน 50.8 ราคา 23 บาท

          5. Nobel mask : กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 99.65 มีค่าผลต่างความดัน 35.53 ราคา 25 บาท

          6. ซีทีพี โควา : กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 92.69 มีค่าผลต่างความดัน 15.24 ราคาประมาณ 26 บาท

          จากผลการทดสอบดังกล่าวจะเห็นว่ามีหน้ากากอนามัยจำนวนมากที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องหมาย มอก. ดังนั้น สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) และเครือข่ายนักวิชาการเพื่อผู้บริโภค (ANCA) จึงร่วมกันเรียกร้องให้มีการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เป็นสินค้าควบคุมมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ มีการควบคุมฉลาก และมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน

บทความที่เกี่ยวข้องกับหน้ากากอนามัย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก
สภาองค์กรของผู้บริโภค   

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หน้ากากอนามัย ยี่ห้อไหนผ่าน-ไม่ผ่านเกณฑ์ มาเช็กผลทดสอบจากสภาองค์กรของผู้บริโภค อัปเดตล่าสุด 2 ธันวาคม 2564 เวลา 16:05:50 154,977 อ่าน
TOP