x close

ทำฟันฟรีเดือนตุลาคม 2566 เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เช็กเลยไปที่ไหนได้บ้าง

           ทำฟันฟรีเดือนตุลาคมของทุกปี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2566 โดยแต่ละที่เปิดให้บริการในช่วงวันที่ 19-20 ตุลาคม นี้ มาดูกันว่ามีที่ไหนบ้าง
ทำฟันฟรี

           ในเดือนตุลาคมของทุก ๆ ปี โรงพยาบาลของรัฐ คณะทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมไปถึงสถานพยาบาลชุมชน มักเปิดให้บริการทำฟันฟรี ตั้งแต่การตรวจสุขภาพช่องปาก ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า พระมารดาแห่งการทันตแพทย์แผนไทย ซึ่งพิกัดสถานที่ทำฟันฟรีในเดือนตุลาคม 2566 ของปีนี้ จะมีที่ไหนเปิดให้บริการกันบ้าง เรารวบรวมบางส่วนมาให้แล้ว

ทำฟันฟรี
เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
ปี 2566

ทำฟันฟรี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทำฟันฟรี

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว

          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้บริการทำฟันฟรี (อุดฟัน, ขูดหินน้ำลาย, ถอนฟัน, ผ่าฟันคุด) แก่ประชาชนทั่วไป โดยแบ่งเป็นผู้ใหญ่ 300 คน และเด็ก 100 คน ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          โดยสามารถรับบัตรคิวได้ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป (จนกว่าบัตรคิวจะหมด) เพียงแสดงบัตรประชาชนกับเจ้าหน้าที่ และจะเริ่มทำการตรวจและให้บริการรักษาตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ทำฟันฟรี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทำฟันฟรี

ภาพจาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้บริการรักษาฟันฟรี (อุดฟัน, ถอนฟัน, ขูดหินปูน) ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 โดยจะเริ่มแจกบัตรคิวในเวลา 06.30 น. และตรวจรักษาตั้งแต่เวลา 07.45-11.45 น. จำกัดจำนวนผู้ใหญ่ 900 คน เด็ก 150 คน (ผ่าฟันคุดไม่เกิน 84 ซี่) โดยผู้ที่เข้ารับบริการต้องมีสุขภาพดี ไม่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หรือมีอาการคล้ายหวัด

ทำฟันฟรี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ทำฟันฟรี

ภาพจาก: เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

         คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดให้บริการรักษาฟันฟรี จำนวน 500 คน (ผู้ใหญ่ 380 คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี จำนวน 120 คน) ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.00 น. จนกว่าจะครบจำนวน

ทำฟันฟรี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำฟันฟรี

ภาพจาก : คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการทำฟันฟรี ทั้งการอุดฟัน, ถอนฟัน, ผ่าฟันคุด, ขูดหินน้ำลาย, รักษารากฟันฉุกเฉิน, ทันตกรรมเด็ก และถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม (1 คน ต่อ 1 การรักษา) ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 จำนวน 1,330 คน (ผู้ใหญ่ 1,230 คน เด็ก 100 คน) โดยเริ่มแจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา 06.00-10.00 น. และเริ่มการรักษาในเวลา 08.00-15.00 น.

ทำฟันฟรี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ทำฟันฟรี

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

         เปิดให้บริการทำฟันฟรี 60 คิว (ถอนฟัน, ขูดหินปูน, อุดฟัน) ​ในวันศุกร​์ที่ 20 ตุลาคม 2566 โดยสามารถรับคิวที่กองทันตกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

ทำฟันฟรี โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำฟันฟรี

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล

         โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการทำฟันฟรี ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 จำนวน 350 คน (ผู้ใหญ่ 300 คน เด็ก 50 คน) สามารถรับบัตรคิวได้ที่ห้องประชุมกาญจนาภิรมย์ ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 06.45-10.00 น.

ทำฟันฟรี สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์

ทำฟันฟรี

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์

         สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ เปิดให้บริการตรวจฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน, ถอนฟัน ฟรี 300 คน ในวันที่ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อจองคิวเข้ารับบริการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2150-5787 หรือ Line : @iodforfun (ในวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะเต็มจำนวน

ทำฟันฟรี โรงพยาบาลธัญบุรี

ทำฟันฟรี

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลธัญบุรี

          แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลธัญบุรี เปิดให้บริการทำฟันฟรีแก่ประชาชนสัญชาติไทย ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 โดยสามารถรับคิวได้ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น.

ทำฟันฟรี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทำฟันฟรี

ภาพจาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Dent CMU

          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการทางทันตกรรม ขูดหินปูน, อุดฟัน, ถอนฟัน, ผ่าฟันคุด, วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใบหน้าและภาวะการกลืนฟรี โดยสามารถ Walk-in มาลงทะเบียนได้ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป

ทำฟันฟรี โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ทำฟันฟรี

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

          กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ให้บริการทันตกรรม ตรวจฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน, ถอนฟันฟรี 1 คน ต่อ 1 การรักษา ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ ห้องทันตกรรม ชั้น 2 ตึก 50 ปี อนุสรณ์ จำนวน 250 คน และห้องทันตกรรม PCU ศูนย์สุขภาพ (แขวงการทางเก่า) จำนวน 50 คน

ทำฟันฟรี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทำฟันฟรี

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

          โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดให้บริการทางทันตกรรม ตรวจสุขภาพช่องปาก, อุดฟัน, ขูดหินน้ำลาย, ถอนฟัน และผ่าฟันคุด รวม 500 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00-15.00 น. โดยแสดงบัตรประชาชนที่เคาน์เตอร์เวชระเบียน ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม 1

ทำฟันฟรี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทำฟันฟรี

ภาพจาก : คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. โดยสามารถเข้ารับบริการอุดฟัน, ขูดหินปูน, ถอนฟัน, ผ่าฟันคุด, ทันตกรรมสำหรับเด็ก, เคลือบหลุมร่องฟัน และรักษารากฟัน (ผู้ป่วย 1 คน ต่อ 1 บริการ) ภายในงานยังมีนิทรรศการงานทันตสาธารณสุขและให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากอีกด้วย

           หากใครต้องการทำฟันฟรีในสัปดาห์วันทันตสาธารณสุขนี้ สามารถสอบถามสถานพยาบาลที่เปิดให้บริการ และเตรียมตัวทำฟันฟรีตามเวลานัดหมายได้เลยค่ะ หรือลองสอบถามสถานพยาบาลของรัฐใกล้บ้านดูก็ได้เช่นกัน

บทความที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพฟัน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทำฟันฟรีเดือนตุลาคม 2566 เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เช็กเลยไปที่ไหนได้บ้าง อัปเดตล่าสุด 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17:17:26 68,668 อ่าน
TOP